SFS 2007:648 Förordning om ändring i förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion

070648.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:382) med
länsrättsinstruktion;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:382) med länsrätts-

instruktion

dels att 14, 21, 23 och 41 §§ skall ha följande lydelse,
dels att punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna skall ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 20 a §, av följande

lydelse.

14 §

1 För varje mål skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare.

Första stycket gäller inte mål som länsrättsnotarier handlägger med stöd

av förordnanden enligt 20�21 §§. För sådana mål ansvarar den förordnade.

Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. An-

svarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett ef-
fektivt sätt.

20 a § Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort
minst ett år samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt vara lämplig
att på eget ansvar utan medverkan av nämndemän handlägga mål enligt
lagen (2004:629) om trängselskatt.

21 §

2 Lagmannen får förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort minst

ett år och sex månader samt bedöms ha tillräcklig erfarenhet och i övrigt
vara lämplig att, utöver vad som anges i 20 och 20 a §§, på eget ansvar hand-
lägga mål av enkel beskaffenhet som inte kräver särskild erfarenhet.

I fråga om uppgifter som avses i första stycket skall den ansvarige doma-

ren eller den domare han eller hon utser efter prövning i varje enskilt fall av-
göra om målet är av sådan art att det kan handläggas av en notarie.

När en notarie handlägger mål efter ett förordnande enligt första stycket

skall nämndemän alltid delta i avgörandet.

23 §

3 Förordnanden enligt 20�21 §§ skall fortlöpande omprövas.

1 Senaste lydelse 2003:327.

2 Senaste lydelse 2003:327.

3 Senaste lydelse 1997:1118.

SFS 2007:648

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:648

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Vid tillämpningen av 20, 20 a eller 21 § eller 41 § femte stycket skall

notarietjänstgöring enligt notarieförordningen (1990:469) räknas som tjänst-
göring som länsrättsnotarie även om den inte fullgjorts vid en länsrätt. En
länsrättsnotarie får dock inte förordnas enligt någon av dessa paragrafer
innan han eller hon genom tjänstgöring vid en länsrätt har vunnit tillräcklig
erfarenhet av det område som förordnandet avser.

41 §

4 Lagmannen skall ha en ställföreträdare. Denne utses av länsrätten. I

en länsrätt som har gemensam lagman med en tingsrätt utses ställföreträda-
ren av lagmannen efter hörande av plenum eller, vid en länsrätt som har kol-
legium, kollegiet.

Om en rådman är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att

arbetsuppgifterna omfördelas.

Som ersättare för lagmannen eller för en rådman får den anlitas som är

eller har varit ordinarie domare eller som är eller har varit ledamot eller
fiskal i kammarrätt eller hovrätt eller som under minst sex månader har ut-
fört en kammarrätts- eller hovrättsfiskals arbetsuppgifter. Om det inte finns
någon med sådan behörighet att tillgå som ersättare för lagmannen, får kam-
marrätten förordna en länsrättsnotarie som har tjänstgjort sammanlagt minst
ett år och sex månader och som under den tiden har haft förordnanden enligt
20�21 §§ i sådan utsträckning att han eller hon kan antas ha fått tillräcklig
erfarenhet. Ett förordnande får dock inte innefatta handläggning av mål eller
ärenden som är omfattande eller svåra eller som kräver särskild erfarenhet.

Om det inte är möjligt att lösa ersättarbehovet på det sätt som anges i

första�tredje styckena får länsrätten anställa en vikarie för lagmannen eller
för en rådman, om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd.

Som vikarie för lagmannen eller för en rådman får den anställas som är

eller har varit ordinarie domare eller som är kammarrätts- eller hovrätts-
assessor. Om det inte finns någon med sådan behörighet att tillgå och om vi-
kariatet beräknas vara endast sex månader får som vikarie för en rådman
även den anställas som har varit ledamot eller fiskal i kammarrätt eller hov-
rätt eller som under minst sex månader har utfört en kammarrätts- eller hov-
rättsfiskals arbetsuppgifter.

3.

5 Länsrätten får förordna en länsrättsassessor att utföra domaruppgifter

som avses i 20�21 §§.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2002:993.

5 Senaste lydelse 1997:1118.