SFS 2007:649 Förordning om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

070649.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:989) om
försöksverksamhet med förändrad
beredningsorganisation vid länsrätt;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:989) om försöks-

verksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

1

dels att 3 a § skall upphöra att gälla,
dels att 3 § skall ha följande lydelse.

3 §

2 Föredragande som har fullgjort notariemeritering får ges förordnande

enligt 20–21 §§ förordningen (1996:382) med länsrättsinstruktion.

Vad som sägs om notarie i 14 § andra stycket, 20 § andra och tredje styck-

ena och 21 § andra och tredje styckena förordningen med länsrättsinstruk-
tion skall även gälla föredragande som fått förordnande enligt första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 3 a § 2005:767.

2 Senaste lydelse 2003:328.

SFS 2007:649

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007