SFS 2007:651 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

070651.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 6 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 §

1 Uppgifter om trängselskatt skall, om skatten har betalats och ompröv-

ning inte har begärts, gallras ur vägtrafikregistret en vecka efter det att fris-
ten enligt 15 § tredje stycket lagen (2004:629) om trängselskatt för begäran
om omprövning har gått ut. Om omprövning har begärts skall uppgifterna i
stället gallras när begäran eller ett överklagande enligt 19 § lagen om träng-
selskatt slutligt har prövats.

Om skatten inte har betalats, skall uppgifterna gallras när fordringen har

preskriberats.

Uppgifter som behandlas i samband med passage av en sådan betalstation

som avses i 9 § lagen om trängselskatt och som inte behövs för att ett beslut
om trängselskatt skall kunna fattas, skall gallras omedelbart.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:988.

SFS 2007:651

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007