SFS 2007:652 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet

070652.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 § Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och hand-
läggande uppgifter åt ett särskilt råd som skall finnas vid myndigheten.

Myndighetens ledning

2 § Kanslichefen är chef för Finanspolitiska rådet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322) skall tilläm-
pas på myndigheten:

3 § om myndighetens ledning,
6�8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,
18 § om myndighetens organisation,
21 § om ärendenas handläggning,
29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,
31 § om myndighetens beslut,
32 § om anställningar m.m. och
35 § om överklagande.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 § Rådet skall bestå av högst åtta ledamöter. En av ledamöterna är ordfö-
rande och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 § Rådet skall följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken
och i den ekonomiska politik som regering och riksdag beslutar om och där-
med bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska politi-
kens syften och effektivitet.

SFS 2007:652

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:652

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

6 § Rådet skall, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen och
budgetpropositionen,

1. följa upp om de grundläggande målen för finanspolitiken nås, vilka in-

kluderar långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och ut-
giftstaket, samt hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till dessa mål
och till konjunkturutvecklingen,

2. bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt

samt leder till långsiktigt hållbar sysselsättning,

3. granska tydligheten i den ekonomiska vårpropositionen och budgetpro-

positionen, särskilt med avseende på angivna grunder för den ekonomiska
politiken samt skälen för förslag till åtgärder,

4. granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de modeller

som ligger till grund för prognoserna.

7 § Rådet skall vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället
om den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

8 § Rådet är beslutfört när minst sex av ledamöterna, bland dem ordfö-
rande eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

9 §

Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av

regeringen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Rapportering

10 § Det särskilda rådet skall senast den 15 mars varje år lämna en rapport
till Finanspolitiska rådet. I rapporten skall rådet redovisa de analyser och be-
dömningar som rådet har gjort. Eventuellt avvikande meningar bland leda-
möterna skall framgå av rapporten.

Finanspolitiska rådet skall utan dröjsmål lämna det särskilda rådets rap-

port med eget yttrande till regeringen.

�verklaganden

11 § Beslut i andra ärenden än anställningsärenden får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. Den rapport som av-

ses i 10 § skall under 2008 lämnas senast den 1 maj.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)