SFS 2007:653 Lag om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till pensionärer m.fl.

070653.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:761) om bostadstillägg till
pensionärer m.fl.;

utfärdad den 28 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 18 § lagen (2001:761) om bostads-

tillägg till pensionärer m.fl. skall ha följande lydelse.

18 §

2

Reduceringsinkomsten utgörs av summan av

� pension, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt 2 §,
� pension eller invaliditetsförmån som utges enligt utländsk lagstiftning,
� inkomst av kapital enligt 12 § första stycket 3,
� tillägg till den bidragsgrundande inkomsten enligt 16 och 17 §§,
� 50 procent av de delar av den bidragsgrundande inkomsten som utgör

arbetsinkomst enligt 65 kap. 9

a

§ andra stycket inkomstskattelagen

(1999:1229),

� 50 procent av de delar av inkomster enligt 15 § 1 som, bortsett från att

skatteplikt inte föreligger, är av motsvarande slag som arbetsinkomst enligt
65 kap. 9 a § andra stycket inkomstskattelagen, och

� 80 procent av övriga delar av den bidragsgrundande inkomsten,

minskad med ett fribelopp enligt 19 §.

Vad som föreskrivs i 17 a § om beräkning av bidragsgrundande inkomst

gäller också när reduceringsinkomsten beräknas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. �ldre bestämmelser gäller

fortfarande för bostadstillägg och särskilt bostadstillägg som avser tid före
ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20, rskr. 2006/07:220.

2 Senaste lydelse 2002:305.

SFS 2007:653

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007