SFS 2007:654 Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

070654.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:555) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 16 § förordningen (2000:555) med instruktion

för Försvarsmakten och bilaga 1 till förordningen skall ha följande lydelse.

16 §

1 Försvarsmakten i fred består av de organisationsenheter som anges i

bilaga 1 till denna förordning (grundorganisation).

Försvarsmaktens insatsorganisation utgörs av insatsförband och övriga

förband.

Av 1 § första stycket lagen (1999:568) om utlandsstyrkan inom Försvars-

makten följer att det inom Försvarsmakten skall finnas en utlandsstyrka.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:823.

SFS 2007:654

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:654

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 1

2

Organisationsenheter i Försvarsmaktens grundorganisation

2 Senaste lydelse 2006:1441.

Benämning

Lokalisering

Anmärkning

LEDNING
Högkvarteret
(HKV)

Stockholm

FÖRBAND
Livgardet
(LG)

Upplands-Bro/
Kungsängen

Swedint
Livgardesgruppen i Stockholm
Dalregementetsgruppen i Falun
Gävleborgsgruppen i Gävle

Göta ingenjörregemente
(Ing 2)

Eksjö

Fältarbetsskolan (FarbS)
Norra Smålandsgruppen i Eksjö

Ledningsregementet
(LedR)

Enköping

Ledningsskolan (LedS)
Totalförsvarets signalskydds-
skola (TSS)
Södermanlandsgruppen i
Strängnäs
Upplands- och Västmanlands-
gruppen i Enköping

Trängregementet
(TrängR)

Skövde

Motorskolan (MotorS)

Första ubåtsflottiljen
(1. ubflj)

Karlskrona

Verksamhet i Karlskrona och
Haninge/Muskö