SFS 2007:655 Lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

070655.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:773) om
kommunalekonomisk utjämning;

utfärdad den 28 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § lagen (2004:773) om kommu-

nalekonomisk utjämning skall ha följande lydelse.

8 §

2 För varje kommun beräknas standardkostnaden för

1. förskoleverksamhet och skolbarnomsorg,
2. förskoleklass och grundskola,
3. gymnasieskola,
4. individ- och familjeomsorg,
5. barn och ungdomar med utländsk bakgrund,
6. äldreomsorg,
7. befolkningsförändringar,
8. bebyggelsestruktur, och
9. löner.
För varje landsting beräknas standardkostnaden för
1. hälso- och sjukvård,
2. befolkningsförändringar, och
3. löner.
En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden förde-

las mellan kommuner och landsting enligt bestämmelser som regeringen
meddelar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU20, rskr. 2006/07:220.

2 Senaste lydelse 2005:804.

SFS 2007:655

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007