SFS 2007:656 Förordning om exportkreditgaranti

070656.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om exportkreditgaranti;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förutsättningar för beviljande av exportkreditgaranti

1 § I syfte att främja svensk export av varor och tjänster samt det svenska
näringslivets internationalisering och konkurrenskraft får Exportkredit-
nämnden utfärda statsgaranti (exportkreditgaranti) för täckning av förlust i
anslutning till exportaffärer om det föreligger ett betydande svenskt intresse.

Ett svenskt intresse föreligger om den verksamhet som skall garanteras

bedöms vara av svenskt samhällsintresse eller på annat sätt till gagn för den
ekonomiska utvecklingen i Sverige.

2 § Exportkreditgaranti får beviljas för täckning av förlust i verksamhet
som avser export eller indirekt avser export vilken genomförs av svenskt fö-
retag, av företag med säte utomlands i vilket det finns ett betydande svenskt
intresse eller av företag som köper varor och tjänster från Sverige.

3 § Exportkreditgaranti skall beviljas i överensstämmelse med Sveriges in-
ternationella åtaganden om statsstödd exportfinansiering.

4 § Exportkreditgaranti får beviljas som ett komplement till utbudet av ga-
rantier på den privata marknaden och normalt inte omfatta sådana förluster
mot vilka skydd kan erhållas genom sedvanlig transport-, brand- eller stöld-
försäkring eller på annat liknande sätt.

5 § Exportkreditgarantier får endast beviljas för transaktioner vars utformning
inte strider mot lag eller andra författningar.

6 § Exportkreditgaranti får beviljas endast den som gjort sig känd för red-
barhet och som kan antas ha förutsättningar att genomföra den avsedda
transaktionen och fullgöra sina skyldigheter som garantitagare.

7 § Exportkreditgaranti får avse endast sådan förlust som är föranledd av

1. att köpare, låntagare eller annan gäldenär inte har fullgjort sina förplik-

telser mot garantitagaren,

1 Jfr prop. 2006/07:100, utg.omr. 24, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:656

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:656

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

2. att en myndighet i utlandet har infört moratorium eller opåräknat hin-

drat eller fördröjt export, import eller överföring av betalning eller vidtagit
annan liknande åtgärd,

3. att en myndighet i utlandet har beslutat om beslag eller liknande åtgärd,
4. krig, inre oroligheter, naturkatastrof eller annan extraordinär händelse i

utlandet,

5. annan händelse som bedömts vara väsentlig inom ramen för återförsäk-

ringsavtal, eller

6. annan jämförbar händelse.

8 § Exportkreditgaranti får inte avse sådan förlust enligt 7 § som garantita-
garen själv har föranlett eller medverkat till.

Om rätten till ersättning på grund av en exportkreditgaranti som har bevil-

jats överlåts till någon som säkerhet vid finansiering av den export som om-
fattas av exportkreditgarantin, får exportkreditgarantin avse varje utebliven
betalning från köparens sida.

Premier m.m.

9 § För exportkreditgaranti betalas en premie som är avpassad med hänsyn
till olika inverkande omständigheter, såsom betalningsvillkor, förhållanden i
importlandet och risker av annat slag samt administrationskostnader. Pre-
mierna avpassas till målet att verksamheten totalt sett skall vara självbärande
över tiden. För utfästelse om exportkreditgaranti får en avgift tas ut.

Exportkreditnämnden

10 § Ärenden enligt denna förordning prövas av Exportkreditnämnden.
Om ett ärende är av större vikt, får nämnden med eget yttrande överlämna
ärendet till regeringens prövning.

11 § Exportkreditnämnden beslutar i vilken valuta exportkreditgarantin
skall lämnas.

12 § Beslut av Exportkreditnämnden enligt denna förordning får inte över-
klagas.

Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2007, då förordningen

(1990:113) om exportkreditgaranti skall upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)