SFS 2007:657 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

070657.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:770) om
sjöfartsstöd;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver att 1�3 och 12 §§ förordningen (2001:770) om

sjöfartsstöd skall ha följande lydelse.

1 §

Sjöfartsstöd lämnas enligt denna förordning till arbetsgivare för skatt

på sjöinkomst och för arbetsgivarens kostnader för arbetsgivaravgifter och
allmän löneavgift.

När det gäller sjömän anställda för arbete ombord på fartyg som bedriver

regelbunden persontransport mellan hamnar i Europeiska gemenskapen läm-
nas sjöfartsstöd endast i fråga om medborgare i Europeiska unionen (EU)
och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detsamma gäller sjö-
män anställda på ro-ro-passagerarfartyg. Med ro-ro-passagerarfartyg avses
detsamma som anges i artikel 2 a i rådets direktiv 1999/35/EG av den 29
april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för en säker drift av
ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik

1,

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG

2.

Beslut om sjöfartsstöd fattas av Rederinämnden.

2 §

3

Sjöfartsstöd lämnas till fysiska och juridiska personer samt till part-

rederier som har eller har haft sjömän anställda för arbete ombord på svensk-
registrerade last- och passagerarfartyg som huvudsakligen används i utrikes-
trafik av betydelse för den svenska utrikeshandeln eller den svenska tjänste-
exporten. Fartygen får inte vara registrerade i något annat register än det
svenska.

Sjöfartsstöd lämnas endast till den som ställer utbildningsplatser ombord

till förfogande enligt Sjöfartsverkets anvisningar och som har tillräckliga
försäkringar för fartyget och dess drift.

3 §

4

Om det finns synnerliga skäl får Rederinämnden bifalla en ansökan

om sjöfartsstöd även om kravet som ställs i 2 § om att fartyget huvudsakli-
gen skall användas i utrikestrafik av betydelse för den svenska utrikeshan-
deln eller den svenska tjänsteexporten inte är uppfyllt.

1 EGT L 138, 1.6.1999, s. 1 (Celex 31999L0035).

2 EGT L 324, 29.11.2002, s. 53 (Celex 32002L0084).

3 Senaste lydelse 2002:796.

4 Senaste lydelse 2002:490.

SFS 2007:657

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:657

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Om nämnden bedömer att beredskapsskäl skall läggas till grund för ett be-

slut om att bevilja stöd enligt första stycket, skall nämnden först samråda
med Sjöfartsverket.

12 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Rederinämndens preliminära be-
slut om sjöfartsstöd enligt 8 § får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Bestämmelserna i 1

och 2 §§ i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om stöd till skatt på
sjöinkomst och kostnader för arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift som
avser lön eller annan ersättning som betalats ut efter den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Ellika Eriksson
(Näringsdepartementet)