SFS 2007:659 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

070659.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Statens bostadskreditnämnds föreskrifter
om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier

beslutade den 20 juni 2007.

Statens bostadskreditnämnd (BKN) föreskriver med stöd av 3 § förord-

ningen (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier föl-
jande.

1 §

Ansökningar om bidrag för tecknade hyresgarantier skall lämnas till

BKN enligt dessa föreskrifter.

2 §

Ansökningar om preliminär årlig tilldelning av bidrag för hyresgaran-

tier skall inges årligen till BKN senast den 10 december och avse tiden från
1 december till och med 30 november påföljande år.

3 §

Ansökan om bidrag för utfärdade hyresgarantier skall lämnas på av

BKN fastställt formulär och innehålla de uppgifter som anges i formuläret.
Ansökan skall inges senast den 10 mars, 10 juni, 10 september och
10 december.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2007.

Lars Magnusson

Susann Bard

SFS 2007:659

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007