SFS 2007:660 Lag om ändring i miljöbalken

070660.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i miljöbalken;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken3

dels att rubriken närmast före 10 kap. 9 § skall utgå,
dels att i 22 kap. 25 § ordet ”efterbehandling” skall bytas ut mot

”avhjäl-

pande av miljöskada”,

dels att nuvarande 10 kap. 5 och 8–14 §§ skall betecknas 10 kap. 9–11,

15–18 och 21 §§,

dels att de nya 10 kap. 9, 10, 15–18 och 21 §§ skall ha följande lydelse,
dels att 9 kap. 6 a §, 10 kap. 1–4, 6 och 7 §§, 15 kap. 34 §, 16 kap. 3, 9 och

13 §§, 24 kap. 1 och 5 §§, 27 kap. 2 §, 28 kap. 5 §, 29 kap. 5, 6, 8 och 9 §§
och 32 kap. 11 §, rubriken till 10 kap. samt rubrikerna närmast före 10 kap.
1 § och 28 kap. 5 § skall ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 10 kap. 10 § skall sättas närmast före den

nya 10 kap. 15 §,

dels att det i balken skall införas sju nya paragrafer, 10 kap. 5, 8, 12–14,

19 och 20 §§ samt närmast före 10 kap. 2–4, 6, 8, 9, 14, 19 och 21 §§ nya
rubriker av följande lydelse,

dels att det i balken närmast före den nya 10 kap. 11 § skall införas en ny

rubrik av lydelsen ”Skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten”.

9 kap.

6 a §

4 Vid prövningen av en ansökan om tillstånd till täkt skall behovet av

det material som kan utvinnas vägas mot de skador på djur- och växtlivet
och på miljön i övrigt som täkten kan befaras orsaka. Tillstånd får inte läm-
nas till en täkt som kan befaras försämra livsbetingelserna för någon djur-
eller växtart som är hotad, sällsynt eller i övrigt hänsynskrävande.

Vid prövning av en ansökan om tillstånd till täkt av matjord skall behovet

av brukningsbar jordbruksmark beaktas.

1 Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/35/EG av den 21 april 2004 om mil-
jöansvar för att förebygga och avhjälpa miljöskador (EUT L 143, 30.4.2004, s. 56,
Celex 32004L0035), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/21/
EG (EUT L 102, 11.4.2006, s. 15, Celex 32006L0021).

3 Senaste lydelse av 22 kap. 25 § 2002:175.

4 Senaste lydelse 2005:571.

SFS 2007:660

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:660

Tillstånd till täkt får lämnas endast om det för uppfyllandet av de villkor

som skall gälla för tillståndet ställs säkerhet enligt 16 kap. 3 §. Staten, kom-
muner, landsting och kommunalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.

10 kap. Verksamheter som orsakar miljöskador

Definitioner

1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom
förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en
anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön.

Med allvarlig miljöskada avses i detta kapitel en miljöskada som är så all-

varlig att den

1. genom förorening av mark utgör en betydande risk för människors

hälsa,

2. genom påverkan på ett vattenområde eller grundvatten har en bety-

dande negativ effekt på kvaliteten på vattenmiljön, eller

3. i en betydande omfattning skadar eller försvårar bevarandet av en djur-

eller växtart eller livsmiljön för en sådan art, om skadan avser

a) ett naturområde som har förtecknats enligt 7 kap. 27 § första stycket 1

eller 2,

b) ett djurs fortplantningsområde eller viloplats som skyddas enligt före-

skrifter som har meddelats med stöd av 8 kap. 1 §, eller

c) en art som skyddas enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av

8 kap. 1 eller 2 §.

Med avhjälpande avses i detta kapitel utredning, efterbehandling och

andra åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada eller en allvarlig miljö-
skada.

Verksamhetsutövares ansvar för avhjälpande

2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åt-
gärd som har bidragit till en föroreningsskada eller allvarlig miljöskada
(verksamhetsutövaren) är ansvarig för det avhjälpande som skall ske enligt
bestämmelserna i detta kapitel.

Fastighetsägares ansvar för avhjälpande

3 §

5 Om det inte finns någon verksamhetsutövare som kan utföra eller be-

kosta det avhjälpande av en föroreningsskada som skall ske enligt bestäm-
melserna i detta kapitel, är var och en som förvärvat den förorenade fastig-
heten ansvarig, om förvärvaren vid förvärvet kände till föroreningen eller då
borde ha upptäckt den. I fråga om en förorenad byggnad eller anläggning
gäller detsamma den som förvärvat den fastighet där byggnaden eller an-
läggningen är belägen. Med förvärv av fastighet likställs förvärv av tomträtt.

5 Senaste lydelse 2004:441.

background image

3

SFS 2007:660

Om förvärvet avsåg en privatbostadsfastighet enligt 2 kap. 13 § inkomst-

skattelagen (1999:1229) ansvarar endast den förvärvare som vid förvärvet
kände till föroreningen.

Första och andra styckena gäller inte förvärv som en bank eller ett kredit-

marknadsföretag gör för att skydda en fordran enligt 7 kap. 3 § lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Vid tillämpningen av denna paragraf skall med förvärv avses
1. köp, byte eller gåva,
2. tillskott till ett bolag eller en förening, eller
3. utdelning eller skifte från ett bolag eller en förening.

Avhjälpandeansvarets innebörd

4 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada skall i skälig
omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av förore-
ningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller
olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön.

När ansvarets omfattning bestäms skall det beaktas hur lång tid som har

förflutit sedan föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade
att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om
en verksamhetsutövare visar att den har bidragit till föroreningen endast i
begränsad mån, skall även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets om-
fattning.

Om föroreningsskadan är en allvarlig miljöskada, får första och andra

styckena inte tillämpas på ett sätt som gör att ansvarets omfattning blir
mindre än vad som följer av 5 §.

5 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en allvarlig miljöskada skall ut-
föra eller bekosta det avhjälpande som behövs för att

1. omedelbart förebygga ytterligare skada på miljön och risk för männis-

kors hälsa,

2. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 1, den föro-

renade marken inte längre skall utgöra någon betydande risk för människors
hälsa, och

3. om skadan är en sådan skada som avses i 1 § andra stycket 2 eller 3,
a) återställa miljön till det skick som den skulle ha varit i om skadan inte

hade uppstått,

b) kompensera för förlorade miljövärden i avvaktan på återställande, och
c) kompensera för förlorade miljövärden på annat sätt, om ett återstäl-

lande inte är möjligt.

När omfattningen av ansvaret enligt första stycket bestäms skall det beak-

tas om skadan har orsakats av utsläpp eller andra åtgärder som, när de ägde
rum, var uttryckligen tillåtna enligt föreskrifter i lag eller annan författning
eller enligt en myndighets beslut, eller inte ansågs skadliga enligt den veten-
skapliga och tekniska kunskap som fanns då.

Ansvarsfördelning när flera är ansvariga

6 § Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 2 §, skall de svara so-
lidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret är begränsat en-

background image

4

SFS 2007:660

ligt 4 eller 5 §. En verksamhetsutövare som visar att verksamhetsutövarens
bidrag till miljöskadan är så obetydligt att det inte ensamt motiverar något
avhjälpande skall dock ansvara endast för den del som motsvarar bidraget.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter

vad som är skäligt med hänsyn till den omfattning i vilken var och en har
medverkat till miljöskadan och till omständigheterna i övrigt.

7 § Om flera fastighetsägare eller tomträttshavare är ansvariga enligt 3 §,
skall de svara solidariskt i den utsträckning inte annat följer av att ansvaret
är begränsat enligt 4 eller 5 §.

Vad de solidariskt ansvariga har betalat skall fördelas mellan dem efter

vad som är skäligt med hänsyn till vad de insett vid förvärvet och omstän-
digheterna i övrigt.

Preskription

8 § Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på ansvar enligt 2–
7 §§.

Kostnadsansvar när åtgärder medför värdeökning eller annan nytta

9 § Den som äger en fastighet där avhjälpande åtgärder vidtas kan trots fri-
het från ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att i skälig utsträckning svara för
kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som åtgärderna
medför.

10 § Ägaren till en fastighet, byggnad eller anläggning kan trots frihet från
ansvar enligt 2 eller 3 § förpliktas att svara för utredningskostnader som rör
fastigheten, byggnaden eller anläggningen i den utsträckning det är skäligt
med hänsyn till den nytta ägaren kan antas få av utredningen, de personliga
ekonomiska förhållandena och omständigheterna i övrigt.

12 § Om det upptäcks en överhängande fara för att en verksamhet eller åt-
gärd medför en allvarlig miljöskada, skall verksamhetsutövaren genast un-
derrätta tillsynsmyndigheten om detta.

Om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar med anledning av den

upptäckta faran inte innebär att faran avvärjs, skall verksamhetsutövaren så
snart som möjligt underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redogöra för
de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit och kommer att vidta
samt de ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att avvärja faran.

13 § Om det upptäcks att en allvarlig miljöskada har uppstått, skall verk-
samhetsutövaren genast underrätta tillsynsmyndigheten om detta och redo-
göra för de åtgärder som verksamhetsutövaren har vidtagit och kommer att
vidta samt de ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för avhjälpande.

Föreläggande om avhjälpande vid allvarliga miljöskador

14 § Tillsynsmyndigheten skall pröva om de åtgärder som verksamhetsut-
övaren har redogjort för enligt 12 eller 13 § är lämpliga och tillräckliga. Till-

background image

5

SFS 2007:660

synsmyndigheten skall sedan förelägga verksamhetsutövaren att vidta de åt-
gärder för avhjälpande som behövs enligt 5 §.

15 § Om ett mark- eller vattenområde är så allvarligt förorenat att det med
hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att be-
sluta om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått,
skall länsstyrelsen förklara området som miljöriskområde. Vid förklaringen
skall föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, föroreningsgraden, förutsätt-
ningarna för spridning och den omgivande miljöns känslighet beaktas.

16 § Länsstyrelsen får vid vite förelägga den som enligt 2 eller 3 § eller
med stöd av 10 § är skyldig att svara för utredningskostnader att ge in den
utredning som behövs för prövningen. I föreläggandet får länsstyrelsen be-
sluta om tillträde för avhjälpande enligt 28 kap. 5 §. Länsstyrelsen får också
låta utföra nödvändig utredning på den ansvariges bekostnad.

17 § När ett område förklaras som miljöriskområde skall länsstyrelsen be-
sluta om inskränkningar i markanvändningen eller om att vissa åtgärder som
den eller de fastighetsägare eller andra som omfattas av förklaringen vill
vidta skall vara förenade med villkor eller skall föregås av en anmälan till
tillsynsmyndigheten.

Sådana inskränkningar och sådan anmälningsplikt får avse grävning,

schaktning och andra markarbeten, bebyggelseåtgärder, ändrad markan-
vändning samt andra åtgärder som kan innebära

1. att belastningen av föroreningar i och omkring området kan komma att

öka,

2. att den miljömässiga situationen annars försämras, eller
3. att framtida avhjälpandeåtgärder försvåras.
Länsstyrelsen får även besluta att sådana åtgärder inte får vidtas eller att

en fastighet inte får överlåtas förrän nödvändiga markundersökningar har ut-
förts.

18 § Länsstyrelsen skall ändra eller meddela nya villkor eller upphäva be-
slutet om miljöriskområde när föroreningarna är avhjälpta eller har minskat
så att beslutade inskränkningar i markanvändningen eller andra försiktig-
hetsmått inte längre är nödvändiga.

Undantag och ansvarsbegränsningar

19 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte miljöskador som

1. omfattas av 10 kap. sjölagen (1994:1009),
2. omfattas av lagen (2005:253) om ersättning från de internationella olje-

skadefonderna,

3. orsakats av en väpnad konflikt, en fientlighet, ett inbördeskrig, ett upp-

ror eller en exceptionell och oundviklig naturhändelse som det inte varit
möjligt att skydda sig mot, eller

4. orsakats av en verksamhet eller åtgärd vars enda syfte varit att skydda

mot en naturkatastrof.

background image

6

SFS 2007:660

20 § Om en miljöskada omfattas av en ansvarsbegränsning enligt 9 kap.
sjölagen (1994:1009) skall bestämmelserna i detta kapitel inte tillämpas i
strid med den ansvarsbegränsningen.

Bemyndiganden

21 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. vilka omständigheter som särskilt skall beaktas vid bedömningen av

vad som är en allvarlig miljöskada,

2. vilka åtgärder för avhjälpande som skall vidtas i händelse av en allvar-

lig miljöskada,

3. undantag från bestämmelserna om allvarliga miljöskador i 5 och 12–

14 §§, och

4. utredningen i ärenden om miljöriskområden samt tillfälliga inskränk-

ningar och andra villkor enligt 17 § i samband med prövning av sådana ären-
den.

Föreskrifter om undantag enligt första stycket 3 får meddelas endast
1. i fråga om verksamheter eller åtgärder som med hänsyn till sin art eller

omfattning typiskt sett

a) inte anses kunna orsaka en allvarlig miljöskada, eller
b) syftar till en godtagbar påverkan på miljön, om undantaget inte omfat-

tar skador som orsakas av fel eller försummelse, eller

2. i den mån som behövs för att kunna göra avvägningar mellan olika vä-

sentliga allmänna intressen.

15 kap.

34 §

6 Tillstånd till en verksamhet som omfattar deponering av avfall får

meddelas endast om verksamhetsutövaren för fullgörandet av de skyldighe-
ter som gäller för deponeringsverksamheten ställer säkerhet enligt 16 kap.
3 § eller vidtar någon annan lämplig åtgärd för sådant säkerställande.

16 kap.

3 § Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-
skrifter meddelade med stöd av balken, får för sin giltighet göras beroende
av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna-
derna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgär-
der som verksamheten kan föranleda. Staten, kommuner, landsting och kom-
munalförbund behöver dock inte ställa säkerhet.

En säkerhet skall godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

Säkerheten får ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser
det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.

9 § Tillstånd eller dispens och upphävande av tillstånd eller dispens får
förenas med skyldighet att utföra eller bekosta

6 Senaste lydelse 2002:175.

background image

7

SFS 2007:660

1. särskild undersökning av berört område,
2. särskilda åtgärder för att bevara berört område, och
3. särskilda åtgärder för att kompensera det intrång i allmänna intressen

som verksamheten medför.

Denna paragraf innebär inte någon inskränkning av en avhjälpandeansva-

rigs skyldigheter enligt 10 kap.

13 §

7 Överklagbara domar eller beslut får överklagas av en ideell förening

som enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata naturskydds- eller mil-
jöskyddsintressen, såvitt avser domar och beslut om tillstånd, godkännande
eller dispens enligt denna balk samt i frågor om tillsyn enligt 10 kap. eller de
föreskrifter som har meddelats med stöd av 10 kap. Detta gäller

1. även i de fall överklagandet enbart avser ett villkor eller en annan be-

stämmelse i domen eller beslutet, och

2. även i de fall domen eller beslutet är resultatet av en prövning enligt

22 kap. 26 §, 24 kap. 2, 3, 5, 6 eller 8 § denna balk eller en prövning enligt
7 kap. 13, 14 eller 16 § lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om
vattenverksamhet.

För att få överklaga skall föreningen ha bedrivit verksamhet i Sverige un-

der minst tre år och ha lägst 2 000 medlemmar. Föreningen får dock inte
överklaga beslut som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets
materielverk eller Försvarets radioanstalt.

En miljöorganisation som vill överklaga en dom eller ett beslut som avses

i första stycket skall göra det innan tiden för överklagande gått ut för dem
som varit parter eller annars såsom sakägare haft klagorätt i målet eller ären-
det.

24 kap.

1 § Om en dom eller ett beslut som har meddelats i ett ansökningsmål en-
ligt 21 kap. 1 § första stycket denna balk eller 7 kap. 1 § lagen (1998:812)
med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet avser tillstånd till en
verksamhet enligt balken och domen eller beslutet har vunnit laga kraft, gäl-
ler tillståndet mot alla, såvitt avser frågor som har prövats i domen eller be-
slutet. Detsamma gäller beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som
har meddelats av en länsstyrelse eller kommun med stöd av 9 kap. 8 § samt
beslut om tillstånd till markavvattning som har meddelats av länsstyrelse en-
ligt 11 kap. Avser tillståndet utförandet av en vattenanläggning, innefattar
det rätt att bibehålla anläggningen. Till följd av detta kapitel, 7 kap. 20 och
22 §§, 9 kap. 5 §, 10 kap. 17 § denna balk eller 2 kap. 10 § samt 7 kap. 13–
17 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet, kan dock ett
tillstånd begränsas eller förenas med ändrade eller nya villkor, eller återkal-
las och fortsatt verksamhet förbjudas. Ett sådant ingripande kan också ske
genom förelägganden eller förbud enligt 10 kap. 14 § eller 26 kap. 9 § fjärde
stycket.

Med tillstånd avses i detta kapitel även godkännande av arbeten eller åt-

gärder enligt 11 kap. 16 §.

7 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

8

SFS 2007:660

En omprövningsdom eller ett omprövningsbeslut har samma verkan som

en tillståndsdom eller ett tillståndsbeslut.

5 §

8 I fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet får till-

ståndsmyndigheten ompröva tillstånd såvitt avser bestämmelse om tillåten
produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens
omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller
meddela nya sådana

1. när, från det tillståndsbeslutet vann laga kraft, det förflutit tio år eller

den kortare tid som, på grund av vad som följer av Sveriges medlemskap i
Europeiska unionen, föreskrivs av regeringen eller den myndighet som re-
geringen bestämmer,

2. om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökva-

litetsnorm överträds,

3. om den som har sökt tillståndet har vilselett tillståndsmyndigheten ge-

nom att lämna oriktiga uppgifter eller underlåta att lämna uppgifter av bety-
delse för tillståndet eller villkoren,

4. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
5. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon bety-

delse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,

6. om förhållandena i omgivningen har ändrats väsentligt,
7. om en från hälso- eller miljösynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås

med användning av någon ny process- eller reningsteknik,

8. om användandet av någon ny teknik för mätning eller uppskattning av

förorening eller annan störning skulle medföra väsentligt bättre förutsätt-
ningar för att kontrollera verksamheten,

9. om verksamheten helt eller till väsentlig del är förlagd inom ett område

där förbud råder enligt föreskrift eller beslut med stöd av 9 kap. 4 §,

10. för att förbättra en anläggnings säkerhet,
11. om det visar sig att anordningar som har vidtagits eller villkor som har

meddelats till skydd för fisket med stöd av 11 kap. 8 § eller enligt 6 kap. 5 §
lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet är
mindre ändamålsenliga, eller

12. om det kan antas att en säkerhet som ställts enligt 9 kap. 6 a §, 15 kap.

34 § eller 16 kap. 3 § inte längre är tillräcklig eller är större än vad som be-
hövs.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får förenas med bestämmelser

om ändringar i villkor som tidigare har meddelats för de delar av verksamhe-
ten som inte omfattas av ändringen, om de tidigare villkoren har ett samband
med ändringen.

Ändringstillstånd som avses i 16 kap. 2 § får trots bestämmelserna i första

stycket omprövas i samband med att ett tillstånd som omfattar hela verksam-
heten omprövas.

I fall som avses i första stycket 5 får tillståndsmyndigheten också besluta

om andra åtgärder som behövs för att förebygga eller minska olägenheter för
framtiden.

8 Senaste lydelse 2005:571.

background image

9

SFS 2007:660

Tillståndsmyndigheten får inte med stöd av denna paragraf meddela så in-

gripande villkor eller andra bestämmelser att verksamheten inte längre kan
bedrivas eller att den avsevärt försvåras.

27 kap.

2 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader.

Bestämmelser om skyldighet att ersätta en myndighets kostnader finns

också i 10 kap. 16 §, 25 kap. 8 § och 26 kap. 22 § andra stycket.

28 kap.

Tillträde för avhjälpande

5 § Länsstyrelsen får besluta om tillträde under viss tid till en fastighet, en
byggnad eller en anläggning, om någon annan än den som äger eller innehar
den är skyldig enligt 10 kap. att där vidta en åtgärd för att avhjälpa en miljö-
skada.

Den som utför åtgärden skall betala ersättning för skada och intrång om

inte fastighetsägaren eller innehavaren av särskild rätt själv har kostnads-
ansvar för åtgärden. Talan om ersättning skall väckas vid miljödomstol.

29 kap.

5 §

9 För försvårande av miljökontroll döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. lämnar en oriktig uppgift i en ansökan, anmälan eller annan handling

som skall ges in till en myndighet enligt en bestämmelse i denna balk, enligt
en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av balken eller enligt en
bestämmelse som i det enskilda fallet har beslutats med stöd av balken eller
regeringens föreskrifter, om uppgiften från miljö- eller hälsoskyddssynpunkt
har betydelse för en myndighets prövning eller tillsyn,

2. i fråga om en verksamhet eller åtgärd som är tillstånds- eller anmäl-

ningspliktig enligt bestämmelserna i 9, 11, 13 eller 14 kap. eller enligt före-
skrifter som regeringen har meddelat med stöd av de bestämmelserna bryter
mot en föreskrift som regeringen har meddelat om skyldighet att underrätta
tillsynsmyndigheten om en driftsstörning i verksamheten eller liknande hän-
delse som kan skada människors hälsa eller miljön,

3. bryter mot en bestämmelse i 10 kap. 11 §, 12 § första stycket eller 13 §

om skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten om en förorening, över-
hängande fara för en allvarlig miljöskada eller allvarlig miljöskada,

4. i fråga om innesluten användning, avsiktlig utsättning eller utsläppande

på marknaden av genetiskt modifierade organismer bryter mot en föreskrift
som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. om skyldighet att anmäla
kännedom om nya uppgifter eller ändrade förhållanden,

9 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

10

SFS 2007:660

5. i fråga om yrkesmässig tillverkning eller införsel av kemiska produkter

bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat enligt 14 kap. 10 § om
skyldighet att anmäla produkterna för registrering i ett produktregister, eller

6. i fråga om tillverkning eller utsläppande på marknaden av kemiska pro-

dukter eller biotekniska organismer bryter mot bestämmelserna i 14 kap.
23 § om skyldighet att underrätta om skadliga verkningar.

6 §

10 För bristfällig miljöinformation döms till böter eller fängelse i högst

två år den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. i fråga om kemiska produkter eller biotekniska organismer bryter mot

bestämmelserna om produktinformation i 14 kap. genom att

a) felaktigt klassificera eller låta bli att klassificera en produkt med avse-

ende på hälso- och miljöfarlighet när det gäller farliga ämnen eller bered-
ningar enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med
stöd av bestämmelserna i 14 kap.,

b) låta bli att märka en produkt eller att lämna annan produktinformation

enligt vad som krävs i föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
bestämmelserna i 14 kap.,

c) låta bli att med en lämplig symbol eller beteckning för fara eller risk el-

ler med annan tydlig varningstext märka en produkt eller på annat sätt lämna
produktinformation, om märkningen eller informationen behövs till skydd
för människors hälsa eller miljön, eller

d) lämna oriktig eller bristfällig produktinformation,
2. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003
om export och import av farliga kemikalier

11 genom att

a) låta bli att märka en produkt med en farosymbol, en farobeteckning, en

riskfras eller ett varningsmärke enligt vad som krävs i förordningens artikel
16.1,

b) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 16.3, eller

c) lämna oriktig uppgift i märkningen eller säkerhetsdatabladet,
3. i fråga om tvätt- eller rengöringsmedel bryter mot Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och
rengöringsmedel

12 genom att låta bli att märka förpackningar enligt vad som

krävs i förordningens artikel 11, eller

4. i fråga om kemiska produkter bryter mot en bestämmelse i Europapar-

lamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december
2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemi-
kalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93
och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/
EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG

13 genom att

a) låta bli att lämna säkerhetsdatablad enligt vad som krävs i förordning-

ens artikel 31, eller

10 Senast lydelse 2006:1014.

11 EUT L 63, 6.3.2003, s. 1 (Celex 32003R0304).

12 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

13 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006R1907).

background image

11

SFS 2007:660

b) lämna oriktig eller bristfällig uppgift i säkerhetsdatabladet.
Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om underlåtenheten el-

ler den oriktiga eller bristfälliga informationen varit sådan att den inte kun-
nat försvåra bedömningen av risken för skada på människors hälsa eller i
miljön. Ansvar skall inte heller dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar
för gärningen kan dömas ut enligt 9 § första stycket 9.

8 §

14 Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller

av oaktsamhet

1. bryter mot en föreskrift för totalförsvaret som har meddelats med stöd

av 1 kap. 5 §, om en överträdelse av den lagbestämmelse från vilken avvi-
kelsen har föreskrivits är straffbelagd,

2. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått inom ett miljöskyddsom-

råde, som regeringen har meddelat med stöd av 7 kap. 20 §,

3. bryter mot en föreskrift eller ett beslut om förbud mot utsläpp av av-

loppsvatten m.m. som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 4 §,

4. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid miljöfarlig verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 9 kap. 5 §,

5. i ett miljöriskområde som avses i 10 kap. 17 § vidtar en åtgärd som

ökar belastningen av föroreningar i eller omkring området, annars försämrar
den miljömässiga situationen eller försvårar avhjälpandeåtgärder,

6. bryter mot den skyldighet att underhålla en vattenanläggning som följer

av 11 kap. 17 § första stycket, 20 § första stycket eller 21 § första stycket,

7. bryter mot ett förbud till skydd för naturmiljön enligt 12 kap. 6 § fjärde

stycket,

8. bryter mot bestämmelsen i 13 kap. 8 § om utredning innan en gen-

teknisk verksamhet påbörjas eller mot en föreskrift om utredningen som
regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 9 §,

9. bryter mot en föreskrift om försiktighetsmått vid genteknisk verksam-

het som regeringen har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

10. bryter mot förbudet mot dumpning eller förbränning av avfall enligt

15 kap. 31 §,

11. bryter mot en bestämmelse om transport och därigenom transporterar

avfall i strid med artikel 3, 5, 6, 8–10, 14–17 eller 19–24 rådets förordning
(EEG) nr 259/93 av den 1 februari 1993 om övervakning och kontroll av av-
fallstransporter inom, till och från Europeiska gemenskapen

15, eller

12. bryter mot ett förbud mot fiske som i det enskilda fallet har beslutats

med stöd av 28 kap. 13 §.

För försök till brott mot första stycket 10 döms till ansvar enligt 23 kap.

brottsbalken.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 § eller 9 § första stycket 5.

9 §

16 Till böter döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet

1. bryter mot bestämmelsen i artikel 6.3 rådets förordning (EG) nr 338/97

av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom

14 Senaste lydelse 2006:1014.

15 EGT L 30, 6.2.93, s. 1 (Celex 393R259).

16 Senaste lydelse 2006:1014.

background image

12

SFS 2007:660

kontroll av handeln med dem

17 om skyldighet att i en ansökan lämna uppgift

om tidigare beslut om avslag,

2. bryter mot en föreskrift eller ett beslut i ett enskilt fall om tomgångs-

körning eller gatumusik som regeringen eller, efter regeringens bemyndi-
gande, en myndighet har meddelat med stöd av 9 kap. 12 §,

3. bryter mot en föreskrift om skötsel av jordbruksmark som regeringen

eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd
av 12 kap. 8 §,

4. bryter mot en föreskrift om hantering av gödsel som regeringen eller,

efter regeringens bemyndigande, en myndighet har meddelat med stöd av
12 kap. 10 §,

5. vid en sådan odling av genetiskt modifierade organismer som omfattas

av ett tillstånd enligt 13 kap. 12 § bryter mot en föreskrift om försiktighets-
mått som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 11 §,

6. bryter mot en föreskrift om märkning av genetiskt modifierade organis-

mer som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en myndighet
har meddelat med stöd av 13 kap. 18 §,

7. bryter mot en bestämmelse om spårbarhet eller märkning enligt artikel

4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.1 eller 5.2 Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning
av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foder-
produkter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om
ändring av direktiv 2001/18/EG

18,

8. bryter mot en bestämmelse om information, identifiering, dokumenta-

tion eller anmälan enligt artikel 6, 12 eller 13 Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av den 15 juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade organismer

19,

9. bryter mot en föreskrift om innehållsförteckning eller märkning av kos-

metiska och hygieniska produkter som regeringen har meddelat med stöd av
14 kap. 24 §,

10. bryter mot skyldigheten att lämna information enligt artikel 9 Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004
om tvätt- och rengöringsmedel

20,

11. bryter mot bestämmelsen i 15 kap. 21 § första stycket eller en före-

skrift som regeringen har meddelat med stöd av 15 kap. 21 § andra stycket
om förbud att ta befattning med en avfallstransport, genom att yrkesmässigt
eller annars i större omfattning samla in och forsla bort avfall,

12. bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av

15 kap. 25 § första stycket 2 genom att för borttransport lämna annat avfall
än hushållsavfall till den som inte har det tillstånd som krävs för en sådan
transport, eller

13. bryter mot en bestämmelse om information eller dokumentation enligt

artikel 32, 34 eller 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, god-
kännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europe-

17 EGT L 61, 3.3.1997, s. 1 (Celex 31997R0338).

18 EUT L 268, 18.10.2003, s. 24 (Celex 32003R1830).

19 EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

20 EUT L 104, 8.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0648).

background image

13

SFS 2007:660

isk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande
av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG)
nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv
91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG.

Ansvar skall inte dömas ut enligt denna paragraf, om ansvar för gärningen

kan dömas ut enligt 1 §.

32 kap.

11 § Medför en verksamhet som avses i detta kapitel att en fastighet helt
eller delvis blir onyttig för ägaren eller att det uppstår synnerligt men vid an-
vändningen, skall fastigheten eller fastighetsdelen på ägarens begäran lösas
in av den som bedriver verksamheten.

Första stycket tillämpas också, om någon som är ansvarig för avhjälpande

enligt 10 kap. vidtar en åtgärd som medför att fastigheten blir helt eller del-
vis onyttig för ägaren eller att synnerligt men uppkommer vid använd-
ningen. Vad som nu har sagts gäller dock inte om ansvaret för avhjälpande
vilar även på ägaren.

I fråga om sådan inlösen tillämpas expropriationslagen (1972:719). Be-

träffande värdeökning som har ägt rum under tiden från dagen tio år före det
att talan väcks vid domstol tillämpas 4 kap. 3 § samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2007.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om miljöskador som or-

sakats av utsläpp, händelser eller tillbud som har ägt rum före den 1 augusti
2007, eller som ägt rum senare men härrör från verksamhet eller åtgärd som
avslutats före den 1 augusti 2007. Den begränsning av ansvar som följer av
10 kap. 3 § fjärde stycket skall dock beträffande förvärv som sker efter den
31 juli 2007 gälla även i fråga om sådana miljöskador som avses i denna
punkt.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007