SFS 2007:661 Lag om ändring i lagen (2006:649) om ändring i miljöbalken

070661.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:649) om ändring i
miljöbalken;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 16 kap. 3 § miljöbalken i stället för

dess lydelse enligt lagen (2006:649) om ändring i nämnda balk skall ha föl-
jande lydelse.

16 kap.

3 § Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt före-
skrifter meddelade med stöd av balken, får för sin giltighet göras beroende
av att den som avser att bedriva verksamheten ställer säkerhet för kostna-
derna för det avhjälpande av en miljöskada och de andra återställningsåtgär-
der som verksamheten kan föranleda. Staten, kommuner, landsting och kom-
munalförbund behöver dock inte ställa säkerhet. Den som är skyldig att be-
tala avgift eller ställa säkerhet enligt lagen (2006:647) om finansiella åtgärder
för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet behöver inte
ställa säkerhet för åtgärder som omfattas av sådana avgifter och säkerheter.

En säkerhet skall godtas om den visas vara betryggande för sitt ändamål.

Säkerheten kan ställas efter hand enligt en plan som vid varje tid tillgodoser
det aktuella behovet av säkerhet.

Säkerheten skall prövas av tillståndsmyndigheten.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Prop. 2006/07:95, bet. 2006/07:MJU17, rskr. 2006/07:207.

SFS 2007:661

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007