SFS 2007:662 Förordning om extra ersättning till kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden

070662.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om extra ersättning till kommuner 2007�2009 för
att påskynda utlänningars etablering på
arbetsmarknaden;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 § Extra ersättning enligt denna förordning lämnas till kommuner som
under 2007 träffar överenskommelser med Migrationsverket om flykting-
mottagande enligt 1 § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. som gäller för åren 2007, 2008 och 2009.

Extra ersättning lämnas utöver den ersättning som lämnas enligt förord-

ningen om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.

2 § Extra ersättning lämnas för

1. utlänningar som har överförts till Sverige med stöd av ett särskilt re-

geringsbeslut,

2. utlänningar som har fått uppehållstillstånd och som har tagits emot i

kommunen efter att ha varit registrerade vid en förläggning för asylsökande,

3. andra utlänningar som har fått uppehållstillstånd med tillämpning av

5 kap. 1 eller 6 § utlänningslagen (2005:716) eller motsvarande äldre be-
stämmelser, och

4. utlänningar som har fått uppehållstillstånd på grund av sin anknytning

till en utlänning som avses i 1�3 och ansökt om uppehållstillstånd inom två
år från det att den person som han eller hon har anknytning till först togs
emot i en kommun.

3 § Den extra ersättningen är

1. 10 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under

åren 2007, 2008 och 2009, och

2. 20 000 kronor för varje utlänning som tas emot i en kommun under

åren 2007, 2008 och 2009 och som vid mottagandet fyllt 18 år men inte 65
år och uppfyller något av villkoren enligt 4 §.

Migrationsverket beslutar om och betalar ut sådan ersättning.

4 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas för personer som
inom en tolvmånadersperiod

1 Jfr prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21, rskr. 2006/07:222.

SFS 2007:662

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2007:662

1. har haft arbetspraktik eller arbete genom anställning i minst fem måna-

der på minst halvtid, eller

2. har uppnått minst betyget Godkänt i svenskundervisning för invandrare

(sfi) enligt något av följande alternativ:

� kurs B på studieväg 1,
� kurs C på studieväg 2, eller
� kurs D på studieväg 3.

5 § En tolvmånadersperiod enligt 4 § räknas från tidpunkten för mottagan-
det i den kommun som först tog emot utlänningen. Tidpunkten för motta-
gandet skall anses vara den dag utlänningen togs emot från en förläggning
eller då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdatabasen enligt lagen
(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbok-
föringsverksamhet folkbokfördes i kommunen.

Om utlänningen flyttar till en ny kommun inom tre månader från motta-

gandet i den kommun som först tog emot utlänningen, skall tidsperioden
räknas från tidpunkten då utlänningen enligt uppgift i folkbokföringsdataba-
sen enligt lagen om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbok-
föringsverksamhet folkbokfördes i den kommun som utlänningen flyttat till.

6 § För utlänningar mottagna under perioden den 1 januari till och med
den månad under 2007 som en överenskommelse om flyktingmottagande
enligt 1 § träffats skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1 betalas ut
senast två månader efter det att en sådan överenskommelse träffats. För ut-
länningar mottagna därefter skall extra ersättning enligt 3 § första stycket 1
betalas ut senast två månader efter det att utlänningen har tagits emot i en
kommun.

7 § Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 lämnas efter redovisning
från kommunen till Migrationsverket av uppgifter som visar att något av
villkoren enligt 4 § är uppfyllda. Sådan redovisning skall ske vid utgången
av varje kvartal.

Extra ersättning enligt 3 § första stycket 2 skall betalas ut senast två

månader efter utgången av det kvartal under vilket redovisning enligt första
stycket lämnats.

8 § Kommuner är skyldiga att lämna de uppgifter till Migrationsverket
som krävs för att verket skall kunna bedöma deras rätt till ersättning enligt
denna förordning.

9 § Ersättning som en kommun mottagit enligt denna förordning får krävas
tillbaka helt eller delvis om den utbetalats till följd av att kommunen lämnat
oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

11 § Migrationsverket får meddela föreskrifter om verkställighet av denna
förordning. Innan sådana föreskrifter beslutas skall samråd ske med Sveriges
Kommuner och Landsting och med länsstyrelserna.

background image

3

SFS 2007:662

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007 då förordningen

(2006:1005) om tillfälligt stöd för flyktingmottagande under 2006 skall upp-
höra att gälla.

På regeringens vägnar

CECILIA MALMSTR�M

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007