SFS 2007:663 Förordning om ändring i förordningen (1997:1275) om anställningsstöd

070663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:1275) om
anställningsstöd;

utfärdad den 28 juni 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:1275) om anställ-

ningsstöd

dels att 20 a–20 c §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 20 d §, av följande

lydelse.

20 a §

1 Särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utveck-

lingsgarantin och anställningsstöd för långtidssjukskrivna tillgodoförs ar-
betsgivaren genom kreditering på sådant skattekonto som har upprättats för
arbetsgivaren enligt 3 kap. 5 § skattebetalningslagen (1997:483).

Arbetsmarknadsstyrelsen skall lämna Skatteverket de uppgifter som be-

hövs för krediteringen.

Stödet krediteras arbetsgivarens skattekonto den 12 i månaden efter det att

underlag enligt 20 b § inkommit, med undantag för januari då stödet i stället
krediteras den 17.

20 b §

2 Arbetsgivaren skall lämna underlag till länsarbetsnämnden för be-

räkning av det stödbelopp som skall krediteras skattekontot. Underlaget
skall lämnas inom sextio dagar efter den arbetsmånad som stödet avser.
Lämnas inte underlaget inom denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det
stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från

skyldigheten att lämna underlag inom sextio dagar. Länsarbetsnämnden
skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

20 c §

3 Ekonomiskt stöd för merkostnader som föranleds av en anställning

med särskilt anställningsstöd för den som deltagit i jobb- och utvecklings-
garantin får lämnas till arbetsgivaren med belopp som bestäms vid anvis-
ningen.

1 Senaste lydelse 2003:993.

2 Senaste lydelse 2002:235.

3 Senaste lydelse 2005:1199.

SFS 2007:663

Utkom från trycket
den 10 juli 2007

background image

2

SFS 2005:663

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

När ersättningens belopp bestäms skall det beaktas om arbetsgivaren före

anställningen upprättat en anpassnings- och utvecklingsplan för den som an-
ställs.

20 d § Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb lämnas till arbets-
givaren genom bidrag. Länsarbetsnämnden beräknar och betalar ut bidraget.
Det betalas ut månadsvis i efterskott eller på det sätt som Arbetsmarknads-
styrelsen bestämmer.

Arbetsgivaren rekvirerar bidraget från länsarbetsnämnden månadsvis i

efterskott efter hand som anställningen består. Detta skall ske inom sextio
dagar efter den arbetsmånad som stödet avser. Rekvireras inte beloppet inom
denna tid förlorar arbetsgivaren rätt till det stödbeloppet.

Om det finns särskilda skäl får länsarbetsnämnden medge undantag från

skyldigheten att rekvirera beloppet inom sextio dagar. Länsarbetsnämnden
skall i sådant fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumentera den
information som ligger till grund för beslutet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007. De nya bestämmel-

serna i 20 d § skall dock tillämpas även för sådant särskilt anställningsstöd i
form av instegsjobb som avser arbete i juli 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)