SFS 2007:664 Lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet

070664.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 5 juli 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–5 §§ lagen (2000:130) om för-

svarsunderrättelseverksamhet skall ha följande lydelse.

1 § Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk ut-
rikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning av yttre
hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i in-
ternationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får en-
dast avse utländska förhållanden.

Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inrikt-

ning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen
bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndighe-

ter som regeringen bestämmer.

2 § Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning, bearbet-
ning och analys av information. Underrättelser skall rapporteras till berörda
myndigheter.

I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning.

3 § Den eller de myndigheter som skall bedriva försvarsunderrättelseverk-
samhet får, enligt regeringens närmare bestämmande, etablera och upprätt-
hålla samarbete i underrättelsefrågor med andra länder och internationella
organisationer.

4 § Inom försvarsunderrättelseverksamheten får det inte vidtas åtgärder
som syftar till att lösa uppgifter som enligt lagar eller andra föreskrifter lig-
ger inom ramen för polisens och andra myndigheters brottsbekämpande och
brottsförebyggande verksamhet.

Om det inte finns hinder enligt andra bestämmelser, får dock de myndig-

heter som bedriver försvarsunderrättelseverksamhet lämna stöd till andra
myndigheters brottsbekämpande och brottsförebyggande verksamhet.

5 § Den myndighet som regeringen bestämmer skall kontrollera försvars-
underrättelseverksamheten.

1 Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226.

SFS 2007:664

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:664

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)