SFS 2007:665 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

070665.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 5 juli 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i sekretesslagen (1980:100)2

skall införas en ny paragraf, 9 kap. 32 §, av följande lydelse.

9 kap.

32 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelseverksam-
heten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i
underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om enskilds person-
liga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan
röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider
skada eller men.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, rskr. 2006/07:226.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

SFS 2007:665

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007