SFS 2007:668 Förordning om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

070668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 7 kap. 5–7 §§, 8 kap. 1 § och rubriken närmast

före 7 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken skall ha följande lydelse.

7 kap.

Ärenden om verksamheter som orsakar miljöskador enligt 10 kap.
miljöbalken

5 § Den som enligt 10 kap. 2 § miljöbalken är ansvarig för avhjälpande av
en allvarlig miljöskada, skall betala en statlig myndighets kostnader för till-
syn med anledning av skadan.

Den som enligt 10 kap. 2 eller 3 § miljöbalken är ansvarig för avhjälpande

av en föroreningsskada, skall betala en statlig myndighets kostnader för till-
syn över de förorenade mark- eller vattenområdena, byggnaderna eller an-
läggningarna eller det förorenade grundvattnet.

Avgift skall inte tas ut enligt denna paragraf om kostnaderna för myndig-

hetens arbete täcks genom avgift enligt 2 kap. denna förordning.

6 § Den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är utredningsskyldig beträf-
fande ett miljöriskområde, skall svara för kostnaden för länsstyrelsens hante-
ring av ett ärende enligt 10 kap. 15 § miljöbalken att förklara ett mark- eller
vattenområde som miljöriskområde.

Av 8 kap. 1 § andra stycket denna förordning framgår att sökanden är

skyldig att svara för kungörelsekostnader m.m.

7 § Avgift enligt 5 och 6 §§ skall efter särskilt beslut av den statliga myn-
digheten betalas med 800 kronor för varje hel timme handläggningstid.

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman

vid myndigheten har använt för beredning, föredragning och beslut i ären-
det.

I handläggningstiden skall inte räknas in sådan restid som vid ett och

samma resetillfälle överstiger två timmar.

Avgifter enligt 5 § skall inte betalas för tillsyn som föranleds av klagomål

som visar sig vara obefogat.

SFS 2007:668

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:668

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

8 kap.

1 §

1 I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt

9 kap. miljöbalken är sökanden skyldig att ersätta länsstyrelsens kostnader
enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av
länsstyrelsen, för lokaler för sammanträden, för kungörelser i ärendet samt
för aktförvarare.

Motsvarande betalningsskyldighet gäller i ärenden enligt 10 kap. miljö-

balken för den som enligt 10 kap. 16 § miljöbalken är kostnadsansvarig för
utredningen beträffande miljöriskområden.

Sökanden är skyldig att ersätta myndighets kostnad för kungörelser och

aktförvarare

1. i ärenden om miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. 8 § miljöbal-

ken,

2. i ärenden om ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbal-

ken, och

3. i ärenden om markavvattning enligt 11 kap. 13 eller 14 § miljöbalken.
På begäran av myndigheten skall förskott på ersättningen betalas.
Bestämmelser om skyldighet för sökanden att ersätta en miljödomstols

kostnader för kungörelser m.m. finns i 25 kap. 8 § miljöbalken.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 1999:375.