SFS 2007:669 Förordning om ändring i förordningen (1998:930) om miljöriskområden

070669.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:930) om
miljöriskområden;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 6�8, 11 och 14 §§ förordningen (1998:930) om

miljöriskområden skall ha följande lydelse.

6 § I ett beslut enligt 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken skall det redovisas
vilka fastigheter eller delar av fastigheter som ligger inom miljöriskområdet
samt anges vilka villkor som gäller för markanvändningen och vad som i öv-
rigt gäller i området.

7 § Om det vid prövningen av om ett område skall förklaras som miljö-
riskområde framkommer att föroreningar utgör allvarliga och överhängande
risker för människors hälsa eller miljön, får länsstyrelsen för tiden till dess
att ärendet slutligen avgjorts, dock längst ett år, besluta om begränsningar i
markanvändningen eller andra försiktighetsmått enligt 10 kap. 17 § miljö-
balken för att minska dessa risker.

Innan beslut enligt första stycket meddelas skall de från vilka yttrande en-

ligt 3 § första stycket 1 inhämtas få tillfälle att yttra sig i frågan.

Beslutet gäller omedelbart och får när som helst ändras av länsstyrelsen.
Ett beslut enligt denna paragraf skall kungöras och expedieras enligt 10

och 11 §§.

8 § Länsstyrelsen får förordna att beslut enligt 10 kap. 17 § miljöbalken
skall gälla utan hinder av att det överklagas.

11 §

1 Om länsstyrelsen har beslutat om överlåtelseförbud enligt 10 kap.

17 § tredje stycket miljöbalken, skall länsstyrelsen sända beslutet till in-
skrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Om länsstyrelsen har upphävt ett överlåtelseförbud genom ett beslut som

har vunnit laga kraft, skall länsstyrelsen snarast sända beslutet till inskriv-
ningsmyndigheten för borttagande av anteckningen i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel.

14 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Naturvårdsverket och kommunen får överklaga beslut som rör frågor som

anges i 10 kap. 17 och 18 §§ miljöbalken.

1 Senaste lydelse 2000:330.

SFS 2007:669

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:669

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)