SFS 2007:670 Förordning om ändring i förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter

070670.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:950) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1998:950) om miljö-

sanktionsavgifter skall ha följande lydelse.

Bilaga

1

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

d) 3 000 kr, i andra fall än de som avses i a�c, om verksamheten omfattas

av tillstånd meddelat enligt 9 kap. 6 § miljöbalken eller motsvarande äldre
bestämmelser.

�verträdelser av bestämmelser om miljöriskområden

10 kap. miljöbalken

3.1 För en överträdelse av ett sådant krav på anmälan som meddelats med
stöd av 10 kap. 17 § miljöbalken genom att innan anmälan har gjorts utföra
grävning, schaktning eller andra markarbeten, vidta bebyggelseåtgärder,
ändra markanvändningen eller vidta andra åtgärder är miljösanktionsavgif-
ten

a) 2 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en fysisk per-

son eller en ideell förening, och

b) 10 000 kronor om den som är skyldig att betala avgiften är en juridisk

person som inte är en ideell förening.

�verträdelser av bestämmelser om täkter, jordbruk m.m.
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:190.

SFS 2007:670

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007