SFS 2007:671 Förordning om ändring i förordningen (1998:1473) om miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring

070671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1473) om
miljöskadeförsäkring och saneringsförsäkring;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1998:1473) om miljöskade-

försäkring och saneringsförsäkring skall ha följande lydelse.

3 §

1 Bidrag till miljöskadeförsäkringen och saneringsförsäkringen skall för

de verksamheter som anges i avdelning 1 avsnitt 1.1�1.3 i bilagan till förord-
ningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
betalas med sju procent av den avgift som anges i kolumnen för länsstyrel-
sens tillsyn. Den lägsta avgift som skall betalas är dock 400 kronor.

Om staten eller en kommun är verksamhetsutövare eller om verksamhets-

utövaren ställt säkerhet för avhjälpande av en miljöskada och andra återställ-
ningsåtgärder, skall bidraget uppgå till 3,5 procent av den avgift som anges i
kolumnen för länsstyrelsens tillsyn. Den lägsta avgift som skall betalas är
dock 400 kronor.

�ven om en kommun utövar tillsynen skall bidraget till försäkringarna

beräknas på den avgift som gäller för länsstyrelsens tillsyn.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:1003.

SFS 2007:671

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007