SFS 2007:672 Förordning om ändring i förordningen (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden

070672.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:100) om
statsbidrag till åtgärder för utredning och
efterbehandling av förorenade områden;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2004:100) om stats-

bidrag till åtgärder för utredning och efterbehandling av förorenade områden
samt 1, 2, 4�6, 8, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse.

Förordning (2004:100) om statsbidrag till åtgärder för
avhjälpande av föroreningsskador

1 § Enligt denna förordning får statsbidrag lämnas till åtgärder för avhjäl-
pande av sådana föroreningsskador som avses i 10 kap. 1 § första stycket
miljöbalken.

2 § I den utsträckning det finns medel får bidrag lämnas till

1. undersökning i syfte att utreda om det har uppstått en föroreningsskada,
2. ansvarsutredning,
3. den utredning som behövs för att avhjälpandeåtgärder skall kunna ge-

nomföras,

4. åtgärder som på grund av föroreningar behövs för att avhjälpa skada

eller olägenhet för människors hälsa eller miljön eller för att förebygga,
hindra eller motverka att sådan skada eller olägenhet uppstår, och

5. uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåtgärder.

4 § Bidrag får lämnas med högst 90 procent av de kostnader som länssty-
relsen godkänner. Om det är fråga om mycket höga kostnader eller om det
finns andra särskilda skäl, får bidrag lämnas med högst det belopp som mot-
svarar de godkända kostnaderna.

Vid beräkning av bidrag enligt första stycket skall avräknas
1. eventuell ersättning som fastighetsägare är skyldig att betala med stöd

av 10 kap. 9 § miljöbalken på grund av värdeökning som uppstått till följd
av bidragsberättigat avhjälpande,

2. eventuell ersättning som har betalats från saneringsförsäkringen enligt

vad som följer av 33 kap. 3 § miljöbalken och som avser samma åtgärder
som bidraget.

SFS 2007:672

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:672

5 § Ansökan om bidrag görs hos Naturvårdsverket av länsstyrelsen. Om
ett skadat område är beläget i flera län, är det länsstyrelsen i det län där hu-
vuddelen av området är beläget som skall lämna in ansökan.

6 § Av ansökan skall framgå vilken eller vilka åtgärder i 2 § 1�5 som an-
sökan avser.

Om ansökan avser bidrag till avhjälpandeåtgärder, uppföljning och utvär-

dering enligt 2 § 4 och 5 skall den innehålla

1. en motiverad ansvarsbedömning enligt 3 §,
2. en beskrivning av vilka hälso- och miljörisker som föroreningsskadan

innebär,

3. en beskrivning av föreslagen utredning eller föreslagna avhjälpandeåt-

gärder samt åtgärdsmål,

4. en kostnadskalkyl med länsstyrelsens bedömning enligt 4 §,
5. en tidsplan,
6. ett förslag till huvudman för avhjälpandet,
7. uppgift om hur länsstyrelsen prioriterar att åtgärder vidtas beträffande

föroreningsskadan jämfört med andra föroreningsskador inom länet, och

8. en beskrivning av hur uppföljning och utvärdering av avhjälpandeåt-

gärderna skall genomföras.

8 § När ansökan om bidrag prövas skall beaktas föroreningsskadans farlig-
het, föroreningsnivån, spridningsriskerna, omgivningens känslighet och
skyddsvärde samt den samlade risk föroreningsskadan innebär för männis-
kors hälsa eller miljön.

Bidrag skall främst avse föroreningsskador som innebär
1. ett direkt hot mot människors hälsa, mot naturområden med stora

skyddsvärden eller mot betydande vattenförsörjningsintressen, eller

2. skadliga halter av föroreningar, vilka på grund av bedömd hälso- eller

miljöfarlighet har hög prioritet i miljöarbetet.

10 § Bidraget betalas till länsstyrelsen. Länsstyrelsen får besluta att över-
lämna bidraget till en kommun eller till en annan myndighet som är huvud-
man för avhjälpandet. Länsstyrelsens beslut om överlämnande får, utöver de
villkor som gäller enligt 9 §, innehålla ytterligare villkor.

Redovisning enligt 9 § 4 skall göras till länsstyrelsen av den som bidraget

överlämnats till.

11 § Naturvårdsverket får besluta att länsstyrelsen skall betala tillbaka bi-
drag, om bidragsbeslutet har grundats på oriktiga eller ofullständiga uppgif-
ter eller om villkor för bidraget inte har följts och avvikelsen inte är av
mindre betydelse.

Om ersättning från saneringsförsäkringen har betalats enligt vad som föl-

jer av 33 kap. 3 § miljöbalken, efter det att bidrag betalats ut enligt denna
förordning, skall länsstyrelsen betala tillbaka bidraget till den del det avser
samma åtgärder som ersättningen från saneringsförsäkringen.

Om en fastighetsägare, efter det att bidrag betalats ut enligt denna förord-

ning, är skyldig att betala ersättning med stöd av 10 kap. 9 § miljöbalken på
grund av värdeökning som uppstått till följd av bidragsfinansierat avhjäl-
pande, skall länsstyrelsen betala tillbaka bidraget med motsvarande belopp.

background image

3

SFS 2007:672

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007