SFS 2007:673 Förordning om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken

070673.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:900) om tillsyn
enligt miljöbalken;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:900) om tillsyn enligt

miljöbalken och bilagan till förordningen skall ha följande lydelse.

2 §

1 Tillsynsmyndigheternas allmänna skyldigheter framgår av 26 kap.

miljöbalken. Enligt 30 kap. 3 § miljöbalken beslutar tillsynsmyndigheten
om miljösanktionsavgift.

Bestämmelser om tillsynen i särskilda hänseenden finns i
1. förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområ-

den m.m.,

2. förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
3. lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna

av allvarliga kemikalieolyckor och förordningen (1999:382) om åtgärder för
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och

4. förordningen (2007:667) om allvarliga miljöskador.

Bilaga

2

Fördelning av ansvar för den operativa tillsynen

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

B. Verksamheter m.m.

utom försvarets verksamheter enligt C.

Tillsynsområde

Ansvarig myndighet

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 Senaste lydelse 2001:1065.

2 Senaste lydelse 2007:456.

B4

�vriga miljöfarliga verksamheter som inte sär-
skilt tas upp i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd

Kommunal nämnd

Verksamheter som orsakar miljöskador

SFS 2007:673

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

3* SFS 2007:664�679

background image

2

SFS 2007:673

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

B5

Föroreningsskador enligt 10 kap. 1 § första
stycket miljöbalken, där skadan härrör från på-
gående miljöfarlig verksamhet med beteck-
ningen A eller B i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller från verksamhet av detta slag
som upphört efter den 30 juni 1969 och där till-
synen vid tidpunkten för verksamhetens upp-
hörande inte hade överlåtits enligt 44 a § mil-
jöskyddslagen (1969:387) eller 10 § denna för-
ordning (�)

Länsstyrelsen

B5a Andra föroreningsskador enligt 10 kap. 1 §

första stycket miljöbalken än sådana som avses
i B5

Kommunal nämnd

B6

�vriga miljöskador enligt 10 kap. 1 § miljö-
balken, där skadan härrör från miljöfarlig
verksamhet med beteckningen A eller B i bila-
gan till förordningen (1998:899) om miljöfar-
lig verksamhet och hälsoskydd (�) eller annan
verksamhet eller åtgärd

Den kommunala
nämnd eller statliga
myndighet som enligt
4 § och denna bilaga
har ansvaret för den
operativa tillsynen av-
seende den verksam-
het eller åtgärd som
skadan härrör från

Vattenverksamheter, utom sådana som klassas som
miljöfarlig verksamhet

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �