SFS 2007:674 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

070674.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 28 och 38 §§ förordningen (1998:899) om mil-

jöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen skall ha
följande lydelse.

28 § Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en av-
hjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vat-
tenområde eller i grundvatten enligt 10 kap. miljöbalken, om åtgärden kan
medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och
denna risk inte bedöms som ringa.

Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som

miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.

Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20�

25 §§.

38 § Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behand-

ling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, aku-
punkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stick-
ande verktyg,

2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används

av många människor, eller

3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskole-

klass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristå-
ende skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där

verksamheten avses drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar till-
syn över verksamheten skall anmälan göras till generalläkaren.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det

att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 i fråga om 28 § och

den 1 januari 2008 i övrigt.

2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008

och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna för-
ordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni

SFS 2007:674

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:674

2008 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas en-
dast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om till-
stånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyn-
digheten inte beslutar något annat.

3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008

och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förord-
ningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmäl-
ningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta
att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att anmälningsplikten införs.
Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamhe-
ten har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.

4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten

enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren
att ansöka om tillstånd.

5. �ldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål

och ärenden som inletts före den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

background image

3

SFS 2007:674

Bilaga

1

Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller
anmälningspliktiga

Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är till-
stånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § denna förordning.

De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning
har följande innebörd.

A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till den kom-

munala nämnden.

e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer

av ett EG-direktiv.

De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siff-
ror och ett snedstreck anger den eller de EG-rättsakter som har relevans för
tillstånds- eller anmälningsplikten. Sifferkoderna har följande innebörd.

75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhänder-

tagande av spilloljor

2, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/76/EG

3,

85/337-1: bilaga 1 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

4,

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG

5,

85/337-2: bilaga 2 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om

bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

6,

senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG

7,

91/157: rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och

ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

8, senast ändrat genom

kommissionens direktiv 98/101/EG

9,

91/271: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av av-

loppsvatten från tätbebyggelse

10, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1882/2003

11,

91/689: rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt

avfall

12, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 166/2006

13,

1 Senaste lydelse 2007:187. �ndringen innebär bl.a. att avdelning 2, avdelning 3 och
tabellen ⬝Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas⬝ i avdelning
4 har tagits bort ur förteckningen.

2 EGT L 194, 27.7.1975, s. 23 (Celex 31975L0439).

3 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

4 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

5 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

6 EGT L 175, 5.7.1985, s. 40 (Celex 31985L0337).

7 EUT L 156, 25.6.2003, s. 17 (Celex 32003L0035).

8 EGT L 78, 26.3.1991, s. 38 (Celex 31991L0157).

9 EGT L 1, 5.1.1999, s. 1 (Celex 31998L0101).

10 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40 (Celex 31991L0271).

11 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

12 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20 (Celex 31991L0689).

13 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

background image

4

SFS 2007:674

96/59: rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaf-

fande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT)

14,

96/61: rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samord-

nade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar

15, senast ändrat

genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006

16,

99/13: rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning

av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av
organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar

17, senast

ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG

18,

99/31: rådets direktiv 1999/31/EG av den 26 april 1999 om deponering av

avfall

19, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning

(EG) nr 1882/2003

20,

00/53: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 sep-

tember 2000 om uttjänta fordon

21, senast ändrat genom rådets beslut 2005/

673/EG

22,

00/76: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 de-

cember 2000 om förbränning av avfall

23,

01/80:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den

23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar
från stora förbränningsanläggningar

24, senast ändrat genom rådets direktiv

2006/105/EG

25,

02/96:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den

27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter (WEEE)

26, senast ändrat genom Europaparlamentets

och rådets direktiv 2003/108/EG

27, och

06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april

2006 om avfall

28.

Varje verksamhetsbeskrivning börjar med en sifferkod som syftar till att un-
derlätta identifieringen av de olika verksamhetsbeskrivningarna.

14 EGT L 243, 24.9.1996, s. 31 (Celex 31996L0059).

15 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26 (Celex 31996L0061).

16 EUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166).

17 EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).

18 EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).

19 EGT L 182, 16.7.1999, s. 1 (Celex 31999L0031).

20 EUT L 284, 31.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1882).

21 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

22 EUT L 254, 30.9.2005, s. 69 (Celex 32005D0673).

23 EGT L 332, 28.12.2000, s. 91 (Celex 32000L0076).

24 EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).

25 EUT L 363, 20.12.2006, s. 368 (Celex 32006L0105).

26 EUT L 37, 13.2.2003, s. 24 (Celex 32002L0096).

27 EUT L 345, 31.12.2003, s. 106 (Celex 32003L0108).

28 EUT L 114, 27.4.2006, s. 9 (Celex 32006L0012).

background image

5

SFS 2007:674

AVDELNING 1
VERKSAMHETER

JORDBRUK M.M.

Djurhållning m.m.

B e 85/337-1

96/61

1.10 Anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än

30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räk-
nas även obetäckta gyltor),

3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även

betäckta gyltor), eller

4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att

platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter de-
finierade som i 1.20.

B e 85/337-2 1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nöt-

kreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter,
dock ej inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar av-

ses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta må-

naders ålder och avelshannar.

C e 85/337-2 1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer

än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.

Med en djurenhet avses
1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar av-

ses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en
månad räknas till moderdjuret),

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ål-

der (betäckta gyltor räknas som suggor),

5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre

(som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta må-

naders ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kyck-

lingmödrar räknas som värphöns),

background image

6

SFS 2007:674

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kyck-

lingar och ungar upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,

inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal

djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande
100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck el-
ler urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alter-
nativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller

1.11.

C e 85/337-2 1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för pro-

duktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruks-
produktion.

FISKODLING M.M.

B e 85/337-2 5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton

foder förbrukas per kalenderår.

C e 85/337-2 5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än

1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt 5.10.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV
TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG,
NATURGRUS M.M.

Berg, naturgrus, torv och andra jordarter

B e 85/337-1 10.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är

större än 150 hektar, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndig-
heten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

background image

7

SFS 2007:674

B e 85/337-1 10.11 Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är

större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär
uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat
material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut
om att täkten är avslutad.

B e 85/337-2 10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av

berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter,

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om konti-

nentalsockeln,

3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan

utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndig-
heten meddelat beslut om att täkten är avslutad.

C

10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

C e 85/337-2 10.40 Täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar,

eller

3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten

1.

omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen

(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.

C

10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, na-
turgrus eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdes-

bestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områ-

desbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmå-
nadersperiod.

C

10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller om-
vandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer
än 500 ton torv per kalenderår.

background image

8

SFS 2007:674

Råpetroleum, naturgas och kol

A e 85/337-1 11.10 Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden

som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

B e 85/337-1 11.20 Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områ-

den än de som avses i 11.10.

C e 85/337-2 11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brun-

kol.

Malm och mineral

A e 85/337-1 13.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av

malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
10.10�10.40.

A e 85/337-2

96/61

13.20 Anläggning för rostning eller sintring av metallhal-
tig malm om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
13.30.

B e 85/337-2

96/61

13.30 Anläggning för rostning eller sintring av metallhal-
tig malm för provändamål.

A e 85/337-2 13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av

malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 13.50.

B e 85/337-2 13.50 Provbrytning inklusive annan bearbetning eller an-

rikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

B e 85/337-1

96/61

13.60 Anläggning för utvinning och produktion av asbest.

Annan utvinningsindustri

C e 85/337-2 13.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller

11.20.

LIVSMEDEL OCH FODER M.M.

Animaliska råvaror

B e 85/337-2

91/271
96/61

15.10 Slakteri för en produktion baserad på mer än
12 500 ton slaktvikt per kalenderår.

B e 85/337-2

91/271

15.20 Slakteri för en produktion baserad på mer än
7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10.

background image

9

SFS 2007:674

C e 85/337-2 15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton

slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 15.10 eller 15.20.

B e 85/337-2

91/271
96/61

15.40 Anläggning för framställning av livsmedel med be-
redning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk)
för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalen-
derår, om verksamheten innebär annat än endast frysning.

B

15.41 Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produk-
ter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton rå-
vara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.

C e 85/337-2 15.50 Anläggning för framställning av livsmedel med be-

redning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk,
fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men
högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är anmälningspliktig enligt 15.80.

B e 85/337-2

91/271

15.60 Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om

verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning

eller saltning, eller

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig

enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.

C e 85/337-2 15.70 Anläggning för beredning eller konservering av fisk

eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte håll-

barhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller
saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.

C e 85/337-2 15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst

18 500 ton rökta produkter per kalenderår.

background image

10

SFS 2007:674

Vegetabiliska råvaror

B e 85/337-2

96/61

15.90 Anläggning för framställning av livsmedel med be-
redning och behandling av vegetabiliska råvaror för en pro-
duktion av mer än 300 ton produkter per dygn som kvartals-
medelvärde.

C

15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller
50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.90.

B e 85/337-2

91/271

15.110 Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion base-
rad på

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksam-

heten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt av-
loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksam-

heten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning el-

ler torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.

C e 85/337-2 15.120 Anläggning för beredning eller konservering av

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion base-
rad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning el-

ler torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller

15.110.

C

15.130 Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion base-
rad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksam-
heten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

C

15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.

background image

11

SFS 2007:674

B e 85/337-2 15.150 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelse-

derivat eller socker för en produktion av

1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten

medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avlopps-
reningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten

medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt av-
loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

C e 85/337-2 15.160 Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelse-

derivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 15.90 eller 15.150.

Mjölk, oljor och fetter m.m.

B e 85/337-2

91/271
96/61

15.170 Anläggning för framställning av mjölkprodukter
baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.

C e 85/337-2 15.180 Anläggning för framställning av mjölkprodukter

(med undantag av glass) för en produktion baserad på en in-
vägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15.170.

B e 85/337-2

91/271

15.190 Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produk-
ter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än
5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.

C e 85/337-2 15.200 Anläggning för framställning eller raffinering av

vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produk-
ter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än
100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190.

B e 85/337-2

91/271

15.210 Anläggning för tillverkning av glass för en produk-
tion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.

C e 85/337-2 15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en produk-

tion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.

background image

12

SFS 2007:674

Drycker m.m.

B e 91/271

15.230 Anläggning för framställning av råsprit eller av al-
koholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, mot-
svarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

C

15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller av al-
koholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, mot-
svarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.

B e 85/337-2

91/271

15.250 Bryggeri eller annan anläggning för framställning
av

1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, el-

ler

3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om

verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.

C e 85/337-2 15.260 Bryggeri eller annan anläggning för framställning

av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalen-
derår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

Annan livsmedelstillverkning

B e 85/337-2 15.270 Anläggning för tillverkning av

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri

eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktor-
volym om minst tio kubikmeter.

C e 85/337-2 15.280 Anläggning för

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr

per kalenderår,

2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per ka-

lenderår, eller

3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.

background image

13

SFS 2007:674

B

15.290 Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel per kalenderår, om verksamheten

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon

av beskrivningarna i 15.10�15.280, och

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt av-

loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

C

15.300 Anläggning för framställning av

1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon

av beskrivningarna i 15.10�15.290, och

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt av-

loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller

2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon

av beskrivningarna i 15.10�15.290, och

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt

avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

C e 85/337-2 15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell förpack-

ning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte
sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet
enligt 15.10�15.300.

Foder

B e 96/61

15.320 Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska
biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobe-
stämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda
att användas som livsmedel

29, om produktionen baseras på

mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.

B e 91/271

15.330 Anläggning för malning, blandning eller pellete-
ring av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion
av

1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, el-

ler

2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än

50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används
inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid till-
lämpningen av första stycket.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller

fetter, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320,

90.240, 90.250 eller 90.260.

29 EGT L 273, 10.10.2002, s. 1�95 (Celex 32002R1774).

background image

14

SFS 2007:674

C

15.340 Anläggning för malning, blandning eller pellete-
ring av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion
per kalenderår av

1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller
2. mer än 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller

fetter, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.

TEXTILVAROR

B e 85/337-2

96/61

17.10 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 2 500 ton fibrer eller textilier per kalenderår.

B e 85/337-2 17.20 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer

än 200 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
2. består av en beredningsprocess som inte medför ut-

släpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton
flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.

C e 85/337-2 17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer

än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller
17.20.

P�LS, SKINN OCH L�DER

B e 85/337-2

96/61

18.10 Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton fär-
digt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.

B e 85/337-2 18.20 Anläggning för

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än

100 ton råvara per kalenderår, eller

2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000

ton råvara per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.

background image

15

SFS 2007:674

C e 85/337-2 18.30 Anläggning för garvning eller annan beredning av

läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt
läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.

TR�VAROR

C

20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med
träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering el-
ler doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
39.10 eller 39.20.

B

20.20 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

C

20.30 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.

C

20.40 Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade
på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer

än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubik-

meter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte till-

fällig flisning.

B

20.50 Anläggning för tillverkning av träfiberskivor.

C

20.60 Anläggning för tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produk-

ter av spån per kalenderår.

B

20.70 Anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub) i vatten.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.

background image

16

SFS 2007:674

C

20.80 Anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning

och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt

20.70.

C

20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i el-
ler nära vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av
storm eller orkan och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark

(m

3 fub) i vatten.

MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

A e 85/337-1

96/61

21.10 Anläggning för framställning av pappersmassa av
trä eller andra fibrösa material eller av mer än 10 000 ton re-
turfibermassa per kalenderår.

B e 85/337-1

96/61

21.20 Anläggning för framställning av mer än 1 ton retur-
fibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 21.10.

A e 96/61

21.30 Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton
papper, papp eller kartong per kalenderår.

B

21.40 Anläggning för framställning av mer än 100 ton pap-
per, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 21.30.

C

21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton pap-
per, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.

FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION

C

22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatset-
färg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 39.20 eller 39.30.

C

22.20 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.

background image

17

SFS 2007:674

B

22.30 Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form
av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.

C

22.40 Anläggning

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalenderår, eller

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000

kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller pap-
perskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 22.30.

STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE
PETROLEUMPRODUKTER OCH K�RNBR�NSLE

A e 85/337-1

85/337-2
96/61

23.10 Anläggning för

1. tillverkning av koks,
2. överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller

vätskeform, eller

3. grafittillverkning som inte är tillståndspliktig enligt

31.40.

B

85/337-2 23.20 Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om

verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller
31.40.

A e 85/337-1

96/61

23.30 Anläggning för raffinering av mineralolja eller na-
turgas.

A e 85/337-1 23.40 Anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärn-

bränsle.

A

23.50 Anläggning för behandling eller lagring av obestrå-
lat kärnbränsle.

KEMISKA PRODUKTER

A e 85/337-1

96/61
99/13

24.10 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i indu-
striell skala tillverka

1. organiska ämnen,
2. kloralkali, eller
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloral-

kali per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte till-

verkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg
och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

background image

18

SFS 2007:674

B e 85/337-1

96/61
99/13

24.20 Anläggning för att genom biokemiska processer i in-
dustriell skala tillverka läkemedelssubstanser.

C e 85/337-2

99/13

24.30 Anläggning för att genom biokemiska processer yr-
kesmässigt tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot-
eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.

B e 85/337-1

96/61

24.40 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i indu-
striell skala tillverka

1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

B e 85/337-2 24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala

1. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) bipolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

B e 85/337-1

96/61

24.60 Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehål-
lande gödselmedel, kemiskt framställd gas eller andra oorga-
niska ämnen.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslut-

ning till bassängbad,

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst

2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet
där tillverkningen sker, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.

C e 85/337-2 24.70 Anläggning för framställning genom destillation av

mer än 5 000 ton gas per kalenderår.

B e 85/337-2 24.80 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkes-

mässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks,
pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala,
om det i verksamheten används eller tillverkas något ämne
som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har medde-
lat, är klassificerat som ⬝mycket giftigt⬝, ⬝giftigt⬝, ⬝giftigt
för djur och växter⬝, ⬝farligt⬝, ⬝starkt frätande⬝, ⬝frätande⬝,
⬝cancerogent⬝, ⬝misstänkt cancerogent eller allergent⬝ eller
⬝innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk⬝.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.

background image

19

SFS 2007:674

C e 85/337-2 24.81 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkes-

mässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke indu-
striell skala.

C e 85/337-2 24.90 Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkes-

mässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i för-
söks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell
skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas nå-
got ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerat som ⬝mycket giftigt⬝, ⬝giftigt⬝,
⬝giftigt för djur och växter⬝, ⬝farligt⬝, ⬝starkt frätande⬝, ⬝frä-
tande⬝, ⬝cancerogent⬝, ⬝misstänkt cancerogent eller aller-
gent⬝ eller ⬝innebär möjlig risk för fosterskador eller annan
hälsorisk⬝.

C e 85/337-2 24.100 Anläggning för tillverkning av konstgjorda mine-

ralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmäl-
ningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.

B e 85/337-2 24.110 Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser i industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt

material,

3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om

det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne
som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av
kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har medde-
lat, är klassificerat som ⬝mycket giftigt⬝, ⬝giftigt⬝, ⬝giftigt
för djur och växter⬝, ⬝farligt⬝, ⬝starkt frätande⬝, ⬝cancero-
gent⬝, ⬝misstänkt cancerogent eller allergent⬝ eller ⬝innebär
möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk⬝,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår

till högst 1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,

kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår
till högst 2 000 ton per kalenderår, eller

4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.

background image

20

SFS 2007:674

C e 85/337-2 24.120 Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser i industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt mate-

rial,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kos-

metik- eller hygienprodukter, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 24.110, eller

4. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är till-

ståndspliktig enligt 24.110.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

C e 85/337-2 24.130 Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan
icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.

C e 85/337-2 24.140 Anläggning för att genom endast fysikaliska pro-

cesser tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

C e 85/337-2 24.150 Anläggning för behandling av mellanprodukter,

om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av beskrivningarna i 24.10�24.140.

GUMMI- OCH PLASTVAROR

B e 85/337-2 25.10 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi-

varor, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.

C e 85/337-2 25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummi-

varor, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
25.10, 39.20 eller 39.30.

background image

21

SFS 2007:674

B e 85/337-2 25.20 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation

tillverka produkter av

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om

produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per ka-
lenderår,

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om

produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalen-
derår, eller

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton

plastråvara per kalenderår.

C e 85/337-2 25.30 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation

tillverka produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per

kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.

B e 85/337-2 25.40 Anläggning för flamlaminering med plast.

C e 85/337-2 25.50 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1

ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast meka-

nisk montering eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.20 eller 39.30.

ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER

Glas, glasvaror och keramiska produkter

B e 85/337-2

96/61

26.10 Anläggning för

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per

kalenderår, eller

2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår,

inklusive tillverkning av mineralull.

B e 85/337-2 26.20 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror

som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning el-
ler syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arse-

nikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalen-

derår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.

background image

22

SFS 2007:674

C e 85/337-2 26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror

som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning el-
ler syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- el-

ler arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalen-

derår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.

C e 85/337-2 26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 26.10.

B e 96/61

26.50 Anläggning för att genom bränning

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per ka-

lenderår, eller

2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet

som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet
som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.

B e 85/337-2 26.51 Anläggning för att genom bränning tillverka mer än

50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med
tillsats av tungmetaller används.

C e 85/337-2 26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton kera-

miska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.

Cement, betong, kalk, krita och gips

A e 85/337-2

96/61

26.70 Anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per ka-

lenderår, eller

2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per ka-

lenderår.

B e 85/337-2 26.80 Anläggning för tillverkning av cement, om verksam-

heten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.

B e 96/61

26.90 Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12 500 ton kalk per kalenderår.

C

26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamhe-
ten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
26.70�26.90.

background image

23

SFS 2007:674

C

26.110 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

C

26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton va-
ror av gips per kalenderår.

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

B e 85/337-1

85/337-2
96/61

26.130 Anläggning för tillverkning av asbestbaserade pro-
dukter.

B e 85/337-1

85/337-2

26.140 Anläggning för behandling eller omvandling av as-
best, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60
eller 26.130.

C

26.150 Asfaltverk eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områ-

desbestämmelser, eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller om-

rådesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolv-
månadersperiod.

C

26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller
90.110.

ST�&L OCH METALL

A e 85/337-1

96/61

27.10 Anläggning för produktion av järn eller stål (primär
eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinu-
erlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjute-

rier.

A e 85/337-1

85/337-2

27.20 Anläggning för

1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär pro-

duktion), eller

2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvals-

ning.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.

background image

24

SFS 2007:674

A e 85/337-2

96/61

27.30 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalen-

derår,

2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger

50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20
megawatt, eller

3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall

med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per ka-
lenderår.

A

27.31 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalen-
derår.

B

27.32 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller
genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.

B e 85/337-2

96/61

27.40 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än
5 000 ton järn eller stål per kalenderår.

B e 85/337-2 27.50 Anläggning för gjutning för en produktion av

1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår om verk-

samheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller

2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per

kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
27.101.

C e 85/337-2 27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än

10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalen-
derår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40,
27.50 eller 27.101.

A e 85/337-1

96/61

27.70 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt rå-
material producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per ka-
lenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, ke-
miska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjute-

rier.

B e 85/337-1

96/61

27.80 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt rå-
material producera icke-järnmetall, om produktionen sker
genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.

background image

25

SFS 2007:674

A e 85/337-2 27.90 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller kon-

centrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall, om pro-
duktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska pro-
cesser.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 eller

27.80.

B e 85/337-2 27.91 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller kon-

centrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker ge-
nom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av

beskrivningarna i 27.70�27.90.

A e 85/337-2

96/61

27.100 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legerings-
metall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kad-
mium per kalenderår.

B e 85/337-2

96/61

27.101 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av legerings-
metall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per
kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.

B e 85/337-2 27.110 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller

återvinningsprodukter, inklusive framställning av legerings-
metall.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller

27.101.

B e 85/337-2 27.120 Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffi-

nering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra
processer än de som anges i 27.70�27.110.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjute-

rier.

B

27.130 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av
mer än 50 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.

background image

26

SFS 2007:674

C

27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn,
stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av
mer än 1 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller
27.130.

YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST
M.M.

Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.

B e 85/337-2

96/61

28.10 Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om be-
handlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger
30 kubikmeter.

B e 85/337-2 28.20 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehand-

ling av metall eller plast, om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som över-

stiger 1 kubikmeter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter av-

loppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta,
2. järnfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.

B

28.30 Anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk

eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upp-
hov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,
eller

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om

verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avlopps-
vatten per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte be-

läggning med metall som sker med vakuummetod.

C

28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än ge-
nom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamhe-
ten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod,

eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.

background image

27

SFS 2007:674

B

28.50 Anläggning för termisk ytbehandling med en metall-
förbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.

C e 85/337-2 28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehand-

ling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till
mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller

28.20.

C e 85/337-2 28.70 Anläggning för

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndsplik-

tig enligt 28.10,

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än

10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamhe-
ten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 39.10�39.50,

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalen-

derår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalen-

derår,

5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår el-

ler härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer

än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallför-

brukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

C

28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratme-
ter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt
28.70.

B

28.80 Anläggning för att med kemiska eller termiska me-
toder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.

C

28.90 Anläggning för att med kemiska eller termiska me-
toder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.

background image

28

SFS 2007:674

ELEKTRISKA ARTIKLAR

A

31.10 Anläggning för tillverkning av batterier eller acku-
mulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

B

31.20 Anläggning för tillverkning av batterier eller acku-
mulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

C

31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.

A e 96/61

31.40 Anläggning för tillverkning av grafitelektroder ge-
nom bränning eller grafitisering.

A

31.50 Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelek-
troder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
31.40.

C

31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING M.M.

C e 85/337-2 34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordons-

motorer per kalenderår.

C e 85/337-2 34.20 Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

B e 85/337-2 34.30 Anläggning för tillverkning och sammansättning per

kalenderår av

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon

som uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon

som uppgår till mer än 3,5 ton.

C e 85/337-2 34.40 Anläggning för tillverkning och sammansättning per

kalenderår av

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon

som uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som

uppgår till mer än 3,5 ton.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.

C e 85/337-2 34.50 Anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.

background image

29

SFS 2007:674

A e 85/337-2 34.60 Anläggning där det förekommer maskinell metallbe-

arbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast
montering) större än 100 000 kvadratmeter.

B e 85/337-2 34.70 Anläggning där det förekommer maskinell metallbe-

arbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processol-
jor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig enligt 34.30 eller 34.60.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt

system för vätskor som volymen i lösa behållare som är
kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behål-
lare som används för påfyllning av metallbearbetningsma-
skin.

C

34.80 Anläggning där det förekommer maskinell metallbe-
arbetning och där total tankvolym för skärvätskor, process-
oljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
34.10�34.70, 35.10 eller 35.20.

Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra

stycket.

A

35.10 Byggande av en plattform som är avsedd att använ-
das vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om
verksamheten inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

C e 85/337-2 35.20 Skeppsvarv.

F�RBRUKNING AV ORGANISKA
L�SNINGSMEDEL

B e 96/61

99/13

39.10 Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska lösnings-
medel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram
per timme eller 200 ton per kalenderår.

Med förbrukning avses den totala mängd organiska lös-

ningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla
flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvänd-
ning.

background image

30

SFS 2007:674

B e 99/13

39.20 Anläggning där mer än 25 ton organiska lösnings-
medel förbrukas per kalenderår i

1. rulloffset med heatsetfärg,
2. djuptryck av publikationer,
3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, la-

minering eller lackering,

4. ytrengöring,
5. fordonslackering,
6. bandlackering,
7. beläggning av lindningstråd,
8. beläggning av träytor,
9. träimpregnering,
10. läderbeläggning,
11. skotillverkning,
12. laminering av trä eller plast,
13. limbeläggning,
14. annan beläggning,
15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra belägg-

ningspreparat,

16. omvandling av gummi,
17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller

raffinering av vegetabilisk olja, eller

18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

C e 99/13

39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexo-

grafi, screentryck, laminering eller lackering,

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehål-

ler någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering
och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspek-
tionen har meddelat, är klassificerad som ⬝kan ge cancer⬝,
⬝kan ge ärftliga genetiska skador⬝, ⬝kan ge cancer vid inand-
ning⬝, ⬝kan ge nedsatt fortplantningsförmåga⬝ eller ⬝kan ge
fosterskador⬝,

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,

background image

31

SFS 2007:674

12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller ani-

maliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

B

39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, el-

ler

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas

sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förord-
ningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet el-
ler av föreskrifter som meddelats med stöd av den förord-
ningen.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.

C

39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel,

eller

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.

Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra

stycket.

LAGRING AV BR�NSLEN OCH KEMISKA
PRODUKTER M.M.

B e 85/337-1

85/337-2

39.60 Anläggning för lagring eller hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, ol-

jor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anlägg-
ningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår,
eller

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anlägg-

ningen har kapacitet för lagring av mer än 5 000 ton vid ett
och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 ton
per kalenderår.

background image

32

SFS 2007:674

C e 85/337-2 39.70 Anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, ol-

jor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anlägg-
ningen har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer
än 5 000 ton, eller

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och

märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad som ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝,
⬝starkt frätande⬝ eller ⬝frätande⬝, och

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion el-

ler kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lag-
ring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.

B e 85/337-2 39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner nor-

malkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 39.60.

C e 85/337-2 39.90 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv

eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

GASFORMIGA BR�NSLEN, EL, V�RME OCH
KYLA

Gasformiga bränslen

B

40.10 Anläggning för framställning av mer än
150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller
23.30.

C

40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30
eller 40.10.

Kärnkraft

A e 85/337-1 40.30 Kärnkraftverk eller annan kärnreaktor.

Förbränning

A e 85/337-1

96/61
01/80

40.40 Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 300 megawatt.

B e 85/337-2

96/61
01/80

40.50 Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 40.40.

background image

33

SFS 2007:674

B e 85/337-2 40.51 Anläggning för förbränning med en total installerad

tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.

C e 85/337-2 40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad

tillförd effekt av

1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än

eldningsolja eller bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än

eldningsolja eller bränslegas.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reserv-

aggregat vid elavbrott, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.

C e 85/337-2 40.70 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd

effekt av högst 20 megawatt.

Vindkraft

A e 85/337-2 40.80 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vind-

kraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vatten-
område, om den sammanlagda uteffekten är minst 1 mega-
watt.

B e 85/337-2 40.90 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vind-

kraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman-
lagda uteffekten är minst 25 megawatt.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.

C e 85/337-2 40.100 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vind-

kraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den samman-
lagda uteffekten är minst 125 kilowatt.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.

Värmepumpar och kylanläggningar m.m.

C

40.110 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller till-
försel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten
eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer
än 10 megawatt.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag

eller tillförsel genom vattentäkt.

C

40.120 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenom-
råde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än
3 000 megawattimmar.

background image

34

SFS 2007:674

RIVNING M.M.

A e 85/337-1 45.10 Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan

kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reak-
torn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt
kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material var-
aktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

FORDONSSERVICE OCH
DRIVMEDELSHANTERING

C

50.10 Anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

C

50.20 Anläggning där det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som mo-

torbränsle.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
39.60, 39.70 eller 39.80.

INFRASTRUKTUR

B e 85/337-1

85/337-2

63.10 Hamn där trafik medges för fartyg med en brutto-
dräktighet på mer än 1 350.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalen-

derår.

C e 85/337-2 63.20 Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fis-

kehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.

A e 85/337-1

85/337-2

63.30 Civil flygplats med en instrumentbana som är längre
än 1 200 meter.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flyg-

plats som är tillståndspliktig enligt 63.40.

B e 85/337-1

85/337-2

63.40 Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruk-
tur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flot-
tiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200
meter.

background image

35

SFS 2007:674

C e 85/337-2 63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500

flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.

LABORATORIER

C

73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte la-

boratorier som

1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i

denna bilaga,

2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt

13 kap. miljöbalken, eller

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga

enligt 38 § denna förordning.

TANKRENG�RING

B

74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna används för förva-
ring eller transport av kemiska produkter och där någon ke-
misk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märk-
ning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad som ⬝mycket giftig⬝, ⬝giftig⬝,
⬝starkt frätande⬝ eller ⬝frätande⬝.

C

74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av kemiska
produkter.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.

H�LSO- OCH SJUKV�&RD

C

85.10 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

C

85.20 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.

RENING AV AVLOPPSVATTEN

B e 85/337-1

85/337-2
91/271

90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av
fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med
en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personek-
vivalenter.

background image

36

SFS 2007:674

C e 85/337-2 90.20 Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad

för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 90.10.

AVFALL

Mellanlagring

B e 06/12

90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än far-
ligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle utgörs av

1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för bygg-

nads- eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är till-

ståndspliktig enligt 1.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte an-

läggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan
det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behand-
las.

C e 06/12

90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än far-
ligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle är större än 10 ton.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett

år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.

B e 75/439

91/157
02/96
06/12

90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till

1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna

fordon, eller

2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid

än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas.

background image

37

SFS 2007:674

C e 75/439

91/157
02/96
06/12

90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som
utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden av-
fall inte vid något tillfälle uppgår till

1. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte an-

läggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år
innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller be-
handlas.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning
m.m.

B e 06/12

90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sorte-

ring av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.

C e 06/12

90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.

C e 02/96

06/12

90.90 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med
undantag för förbehandling som består av ingrepp i kompo-
nenter eller utrustning som innehåller isolerolja.

B e 06/12

90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade av-
fallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bear-

betning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål,
eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

C e 06/12

90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig en-
ligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.

background image

38

SFS 2007:674

B e 06/12

90.119 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt om-
händertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte om-
fattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

C e 00/53

06/12

90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt om-
händertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrot-
ningsförordningen (2007:186).

Användning för anläggningsändamål

B e 99/31

06/12

90.130 Användning för anläggningsändamål av avfall på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grund-
vatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.

C e 99/31

06/12

90.140 Användning för anläggningsändamål av avfall på
ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grund-
vatten, och där föroreningsrisken är ringa.

Biologisk behandling

A e 85/337-2

06/12

90.150 Anläggning för biologisk behandling av annat av-
fall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är
större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

B e 85/337-2

06/12

90.160 Anläggning för biologisk behandling av annat av-
fall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större
än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller

90.240.

C e 85/337-2

06/12

90.170 Anläggning för biologisk behandling av annat av-
fall än farligt avfall, om

1. den tillförda mängden annat avfall än park- och träd-

gårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller

2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är

större än 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

background image

39

SFS 2007:674

Förbränning

A e 85/337-1

96/61
00/76
06/12

90.180 Anläggning där farligt avfall förbränns, om den till-
förda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalen-
derår.

B e 85/337-1

00/76
06/12

90.190 Anläggning där farligt avfall förbränns, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.

A e 85/337-1

96/61
00/76
06/12

90.200 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energi-

återvinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

B e 85/337-1

85/337-2
96/61
00/76
06/12

90.210 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energi-

återvinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.

B e 85/337-2

00/76
06/12

90.220 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda
mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energi-

återvinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.

C e 85/337-2

00/76
06/12

90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall för-
bränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndsplik-
tig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte an-

läggning där endast

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och

energiåtervinns, eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

background image

40

SFS 2007:674

Animaliska biprodukter m.m.

B e 85/337-2

91/689
96/61
06/12

90.240 Anläggning för att på annat sätt än genom förbrän-
ning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska bi-
produkter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-ma-
terial enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biproduk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.

C e 85/337-2

91/689
06/12

90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbrän-
ning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska bipro-
dukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-mate-
rial enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biproduk-
ter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verk-
samheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.

C e 85/337-2

91/689
06/12

90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska bipro-
dukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälnings-
pliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.

Uppläggning

B e 99/31

06/12

90.270 Uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller

grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa,
eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

C e 99/31

06/12

90.280 Uppläggning av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan föro-

rena mark, vattenområde eller grundvatten och där förore-
ningsrisken endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksam-

het.

Deponering

A e 85/337-2

96/61
99/31
06/12

90.290 Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större
än 100 000 ton per kalenderår.

B e 85/337-2

96/61
99/31
06/12

90.300 Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större
än 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 90.290.

background image

41

SFS 2007:674

B e 99/31

06/12

90.310 Anläggning för deponering av inert avfall eller an-
nat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är till-
ståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.

A e 85/337-1

91/689
96/61
99/31
06/12

90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om
den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per ka-
lenderår.

B e 85/337-1

91/689
96/61
99/31
06/12

90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per

kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.

B e 85/337-1

91/689
99/31
06/12

90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller
90.330.

Annan återvinning eller bortskaffande

A e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12

90.350 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda
mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
90.320 eller 90.370.

B e 85/337-1

85/337-2
91/689
96/59
00/76
06/12

90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt nå-
gon av beskrivningarna i 90.320�90.340, 90.350

eller

90.370.

C e 85/337-1

85/337-2
91/689
96/59
06/12

90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall
som består av uppgrävda förorenade massor från den plats
där anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmåna-

dersperiod, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av

beskrivningarna i 90.300�90.340.

background image

42

SFS 2007:674

C e 91/689

06/12

90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt av-
fall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanla-
ger för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalen-
derdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden av-
fall som behandlas är högst 2 000 ton.

B e 91/689

06/12

90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall, om av-
fallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen
finns.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte be-

handling som leder till materialåtervinning eller om verk-
samheten är anmälningspliktig enligt 90.375.

C e 91/689

06/12

90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall, om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anlägg-

ningen finns, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.

B e 85/337-1

91/689
00/76
06/12

90.400 Anläggning för destruktion eller annan bearbetning
av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

A e 06/12

90.410 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen
är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt nå-
gon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70�90.110,
90.130�90.170, 90.200�90.310, 90.370 eller 90.375.

B e 06/12

90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen
är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt nå-
gon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70�90.110,
90.130�90.170, 90.200�90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.

background image

43

SFS 2007:674

C e 06/12

90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som
anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen
(2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller an-
mälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30,
90.40, 90.70�90.110, 90.130�90.170, 90.200�90.310,
90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.

A e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12

90.440 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4
och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kom-
mer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall
är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om

verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt nå-
gon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119�
90.140, 90.180�90.220, 90.240�90.280 eller 90.320�90.400.

B e 85/337-1

91/689
96/59
00/76
06/12

90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4
och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen
av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kom-
mer från andra inrättningar.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. förorenade uppgrävda massor, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig

enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90,
90.119�90.140, 90.180�90.220, 90.240�90.280, 90.320�
90.400 eller 90.440.

Långtidslagring, djupförvar

A e 85/337-1

91/689
96/61
99/31
06/12

90.455 Anläggning för permanent lagring av kvicksilver-
avfall med minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.

Radioaktivt avfall

A e 85/337-1 90.460 Anläggning för behandling av högaktivt radioak-

tivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av
radioaktivt avfall.

A

90.470 Anläggning för hantering, bearbetning, lagring el-
ler slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller an-
nat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksam-
heten inte är tillståndspliktig enligt 90.460.

background image

44

SFS 2007:674

AVDELNING 4
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA �MNEN

Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall
tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över
farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda
kategorier av farliga ämnen.

Avsnitt 1 � Farliga ämnen

Farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i så-
dana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verk-
samheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.

SKJUTF�LT, SKJUTBANOR OCH
SPORTANL�GGNINGAR M.M.

B

92.10 Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (ka-
liber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av am-
munition, minor eller andra sprängladdningar.

C

92.20 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjut-
ning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen
(kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per
kalenderår.

C e 85/337-2 92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för mo-

torfordon.

TEXTILTV�TTERIER

C

93.10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett av-

loppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET

B

93.20 Krematorium.

background image

45

SFS 2007:674

Farliga ämnen

Mängd i ton

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Propylenoxid

50

Metanol

200

4,4�"-metylenbis(2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform

0,01

Metylisocyanat

0,15

Syre

200

Toluendiisocyanat

100

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007