SFS 2007:675 Förordning om ändring i förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m.

070675.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:712) om den
statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus,
m.m.;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1993:712) om den statliga

fonden för fukt- och mögelskador i småhus, m.m. skall ha följande lydelse.

2 § Som förutsättningar för stöd gäller att

1. husägaren är konsument eller dödsbo efter konsument,
2. huset är avsett som bostad för permanent bruk och används för sådant

ändamål, och

3. ansökan om stöd gjorts senast den 1 oktober 2007.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Ulf Yngvesson
(Miljödepartementet)

SFS 2007:675

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007