SFS 2007:676 Förordning om ändring i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s strukturfonder

070676.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:14) om
förvaltning av EG:s strukturfonder;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:14) om förvaltning

av EG:s strukturfonder

dels att 2, 8, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 8 a och 10 a §§,

samt närmast före 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

2 §

Begreppen attesterande myndighet, övervakningskommitté, revisions-

myndighet och operativt program har i denna förordning samma betydelse
som i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 och rå-
dets förordning (EG) nr 1083/2006. Begreppet förvaltande myndighet har i
denna förordning samma betydelse som begreppet förvaltningsmyndighet i
rådets förordning (EG) nr 1083/2006.

8 §

För varje program skall det finnas en övervakningskommitté. Följande

regionala strukturfondsprogram har gemensamma övervakningskommittéer:

1. Övre Norrland och Mellersta Norrland,
2. Norra Mellansverige, Östra Mellansverige och Stockholm, och
3. Västsverige, Småland och öarna samt Skåne–Blekinge.
För beslut av en övervakningskommitté krävs enhällighet.
Ordförande i en övervakningskommitté utses av regeringen. Ledamöter

och ersättare utses av Regeringskansliet för bestämd tid.

Andra och tredje styckena gäller inte territoriella program.

Revisionsmyndighet

8 a §

Ekonomistyrningsverket är revisionsmyndighet för samtliga struk-

turfondsprogram. Revisionsmyndighetens uppgifter framgår av rådets för-
ordning (EG) nr 1083/2006.

Ekonomistyrningsverket skall härutöver
1. säkerställa att substansgranskningar som avses i artikel 62.1 b i rådets

förordning (EG) nr 1083/2006 genomförs för de territoriella program där
förvaltningsmyndigheten är placerad i Sverige, och

2. företräda Sverige i den grupp av revisorer som avses i artikel 14.2 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 för de territo-
riella program där förvaltningsmyndigheten inte är placerad i Sverige.

SFS 2007:676

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:676

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10 §

Den förvaltande myndigheten skall kontrollera att ansökan avser stöd

som är förenligt med det berörda strukturfondsprogrammet samt med till-
lämpliga nationella och gemenskapsrättsliga bestämmelser.

Den förvaltande myndigheten skall därefter inhämta strukturfondspartner-

skapets yttrande om ansökningarna enligt vad som närmare framgår av lagen
(2007:459) om strukturfondspartnerskap.

10 a §

Strukturfondspartnerskapets yttrande kräver enhällighet.

Strukturfondspartnerskapet får yttra sig om ansökningarna när ordföran-

den och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Yttrandet skall innehålla motiveringar avseende varje enskild ansökan.

11 §

Den förvaltande myndighetens beslut om stöd skall innehålla en upp-

lysning om vilka förutsättningar som gäller för beslutet och om vilka utgifter
som är stödberättigande.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)