SFS 2007:677 Förordning om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

070677.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1100) om statlig
finansiering genom ALMI Företagspartner AB och
dess dotterbolag;

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 2 och 9 a §§ förordningen (1994:1100) om

statlig finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag

1

skall ha följande lydelse.

2 §

2

Finansieringen skall bedrivas inom de ramar som anges av moder-

bolaget och med medel som ägs av detta bolag eller lånas upp av bolaget
från AB Svensk Exportkredit eller dess helägda dotterbolag.

9 a §

3

Finansieringsformerna under 6 § första stycket 1–3 och 5–7 får, om

det bedöms lämpligt, lämnas som ett stöd av mindre betydelse enligt kom-
missionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om till-
lämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre betydelse

4

och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förordningen
samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och tillämpas på stöd

som beviljats efter den 1 januari 2007.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Pontus Söderström
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2003:4.
Senaste lydelse av förordningens rubrik 2005:667.

2 Senaste lydelse 2005:667.

3 Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.

4 EGT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2007:677

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007