SFS 2007:678 Riksåklagarens föreskrifter om ändring i Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott

070678.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter
om ändring i Riksåklagarens föreskrifter
(1999:178) om ordningsbot för vissa brott;

beslutade den 2 juli 2007.

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje

styckena rättegångsbalken i fråga om Riksåklagarens föreskrifter (1999:178)
om ordningsbot för vissa brott

dels att bilaga 1 nr 112 och 122 skall ha följande lydelse,
dels att bilaga 2 nr 115 samt fotnot 3 skall ha följande lydelse.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 augusti 2007.

FREDRIK WERSÄLL

Lena Moore

SFS 2007:678

Utkom från trycket
den 17 juli 2007

background image

2

SFS 2007:678

Bilaga 1

Ansvar enligt

Nr

Brott
mot

Ledtext

14 kap
3 §
alt 8 §

14 kap
3 §
alt 8 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

Gemensamma bestämmelser

112

3 §

4 a §

3 §

1. Överträdelse (förare) av föreskrifter-
na om tillåtet antal åkande på cykel eller
moped
2. Underlåtenhet av cykelförare att se
till att passagerare under 15 år använt
cykelhjälm eller annat lämpligt huvud-
skydd
3. Överträdelse (passagerare) av före-
skrifterna om tillåtet antal åkande på
cykel eller moped

500

500

500

500

500

500

500

Ansvar enligt

Nr

Brott
mot

Ledtext

14 kap
3 §
alt 8 §

14 kap
3 §
alt 8 §
moped
klass 2

14 kap
6 §

14 kap
7 §

122

1 § 1 st
2 p och
2 §

Fört fordon in på eller av från
motorväg eller motortrafikled
på otillåten plats

1200

background image

3

SFS 2007:678

Bilaga 2

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder

3

Nr

Bristfällighet

Bot

115

1. Varningstriangel saknas vid färd med annan moped än två-
hjulig
2. LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på
föreskrivet sätt vid färd på väg med 3-eller 4-hjulig moped
klass I

500

500

3 Jfr Vägverkets författningssamling VVFS 2003:24 och VVFS 2004:100 om mope-
der och släpvagnar som dras av mopeder.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007