SFS 2007:681 Förordning om ändring i förordningen (2004:294) med instruktion för Migrationsverket

070681.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:294) med
instruktion för Migrationsverket;

utfärdad den 12 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2004:294) med instruktion

för Migrationsverket skall ha följande lydelse.

3 §

1

Migrationsverket skall

1. svara för organiserad uttagning och överföring av flyktingar och

skyddsbehövande i övrigt,

2. besluta om statlig ersättning enligt
a) förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
b) förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård

till asylsökande,

c) förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.,
d) förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande

m.m.,

e) förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar,

och

f) förordningen (2007:662) om extra ersättning till kommuner 2007–2009

för att påskynda utlänningars etablering på arbetsmarknaden,

3. föra register och statistik över utlänningar i landet i den utsträckning

som behövs för verksamheten,

4. ta fram och vidareutveckla prognosmodeller och analyser rörande ver-

kets ansvarsområden,

5. löpande följa och utvärdera verksamheten samt verka för att handlägg-

ningen av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen är
författningsenlig och effektiv samt att beslutsfattandet är förutsebart och en-
hetligt,

6. vara kontaktmyndighet i frågor som rör databasen för identifiering av

fingeravtryck, Eurodac,

7. övergripande arbeta för att en beredskap och kapacitet finns i landet för

att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och vid behov
medverka vid deras bosättning,

8. vara kontaktmyndighet i frågor som rör massflyktssituationer enligt 21

kap. utlänningslagen (2005:716),

9. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om varaktigt bosatta

tredjelandsmedborgare enligt 5 a kap. utlänningslagen,

1

Senaste lydelse 2007:526.

SFS 2007:681

Utkom från trycket
den 24 juli 2007

background image

2

SFS 2007:681

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

10. vara kontaktmyndighet för informationsutbyte om nationella åtgärder

på asyl- och invandringsområdet enligt rådets beslut 2006/688/EG av den
5 oktober 2006 om upprättande av ett system för ömsesidigt informationsut-
byte om medlemsstaternas åtgärder rörande asyl och invandring, och

11. vara kontaktmyndighet för ersättningsanspråk i samband med ömsesi-

digt erkännande av beslut om avvisning och utvisning enligt rådets beslut
2004/191/EG av den 23 februari 2004 om fastställande av kriterier och när-
mare föreskrifter för ersättning för finansiella obalanser som uppstår till
följd av tillämpningen av direktiv 2001/40/EG om ömsesidigt erkännande av
beslut om avvisning eller utvisning av medborgare i tredje land.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Mattias Wahlstedt
(Justitiedepartementet)