SFS 2007:682 Förordning om ändring i jaktförordningen (1987:905)

070682.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i jaktförordningen (1987:905);

utfärdad den 5 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 9 b och 20 §§ jaktförordningen (1987:905)

1

och bilagorna 1, 4 och 5 till förordningen skall ha följande lydelse.

9 b §

2

I föreskrifter eller beslut som avses i 6, 11, 14 och 15 §§, 20 § 2

samt 21, 23 a, 24, 27, 29 och 31 §§ skall det anges

1. vilka arter som berörs och antalet djur som får fällas,
2. vilka medel och metoder som får användas,
3. vilken tid och vilket område som avses,
4. de villkor som i övrigt behövs för att så långt som möjligt undvika ska-

dor eller olägenheter av betydelse för den berörda artens bestånd,

5. den kontroll som kommer att ske.
Första stycket 1 gäller inte beslut av länsstyrelsen enligt 21 § första

stycket i fråga om undantag för rullstolsburen person med bestående rörelse-
hinder för jakt efter fågel från motordrivet fordon.

20 §

3

Trots bestämmelsen

i 31 § första stycket jaktlagen (1987:259) gäller

följande.

1. Jakt får bedrivas från båt försedd med motor under förutsättning att mo-

torn är avstängd och minst en minut förflutit sedan motorn stängts av.

2. Den som jagar för att förebygga skada av vilt får använda ett motordri-

vet fordon vid jakt som bedrivs på särskilt uppdrag av den eller de kommu-
nala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

3. Motordrivna fordon får användas vid jakt i vilthägn efter den art som

hägnet är avsett för.

4. En rullstolsburen person med bestående rörelsehinder får bedriva jakt

på däggdjur från motordrivet fordon under förutsättning att motorn är av-
stängd.

Första stycket 2�4 gäller inte vid jakt som avser vilda fåglar, björn, varg,

järv, lo, utter, mård, iller, bäver, skogshare, sälar, valar, fladdermöss eller
som avser annat vilt som i bilagan till artskyddsförordningen (1998:179) har
markerats med N, n eller F.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2007.

1

Förordningen omtryckt 2000:1216.

2

Senaste lydelse 2001:451.

3

Senaste lydelse 2001:451.

SFS 2007:682

Utkom från trycket
den 24 juli 2007

background image

2

SFS 2007:682

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

Bilaga 1

4

Allmänna jakttider

13)

4

Senaste lydelse 2002:551.

Slag av vilt

Område

Jakttid

8)
Dovhjort

Hela landet

den 1 okt.�den 20 okt.
och den 16 nov.�den 28
(29) feb. (alla djur)

Dovhjort � horn-
bärande djur, endast
smyg- och vaktjakt

Hela landet

den 1 sept.�den 30 sept.

Dovhjort � kalv,
endast smyg- och
vaktjakt

Södermanlands län
�stergötlands län
Kalmar län
Skåne län
Västra Götalands län
�rebro län

den 21 okt.�den 15 nov.

Grågås

Gotlands län:
huvudön och Fårö

den 20 juli�den 15 sept.

Blekinge län
Skåne län
Hallands län

den 11 aug.�den 30 sept.
samt dagligen före kl.
11.00 under tiden den
1 okt.�den 31 dec.

Norrbottens län:
gränsälvsområdet

den 20 aug. kl 11.00�den
15 sept.

Norrbottens län:
kustområdet

den 21 aug.�den 15 sept.

background image

3

SFS 2007:682

Skyddsjakt se bilaga 4, punkt 14.

Bilaga 4

5

Jakt för att förebygga skador av vilt

14)

Bilaga 5

6

Förbjudna medel och metoder för fångst och dödande

Icke-selektiva medel

Förbjudna medel eller metoder för fångst eller dödande av fåglar

� Användning av snaror, lim, krokar, bandspelare och elektriska eller

elektroniska anordningar med förmåga att döda eller förlama.

� Användning av blinda eller lemlästade levande fåglar som lockfåglar.
� Användning av artificiella ljuskällor, speglar, anordningar för belysning

av målet eller siktanordningar för mörkerskytte vari elektronisk bildförstär-
kare eller bildomvandlare ingår.

� Användning av sprängämnen.
� Användning av nät eller fällor eller användning av beten som innehåller

gift eller bedövningsmedel.

� Användning av halv- eller helautomatiska vapen med magasin som

rymmer mer än två patroner.

Hela landet utom:
Gotlands län
Blekinge län
Skåne län
Hallands län
Dalarnas län
Gävleborgs län

den 11 aug.�den 31 okt.

Västernorrlands län
Jämtlands län
Västerbottens län
Norrbottens län

5

Senaste lydelse 2002:551.

Grågås som uppträder vid fält med
oskördad gröda får jagas i hela landet
utom Dalarnas, Gävleborgs, Väster-
norrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län, om det behövs
för att förebygga skada

den 20 juli�den 10 aug.

6

Senaste lydelse 2001:451.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007