SFS 2007:683 Förordning om ändring i förordningen (2004:1034) med instruktion för Allmänna reklamationsnämnden

070683.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2004:1034) med
instruktion för Allmänna reklamationsnämnden;

utfärdad den 19 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2004:1034) med instruktion

för Allmänna reklamationsnämnden skall ha följande lydelse.

5 §

Allmänna reklamationsnämnden prövar heller inte konsumenttvister

1. där anmälan till nämnden har gjorts av någon annan än konsumenten

eller, när det gäller grupptalan enligt 3 §, någon annan än Konsumentom-
budsmannen eller en sammanslutning av konsumenter eller löntagare,

2. där värdet av vad som yrkas understiger ett visst lägre belopp som

nämnden har föreskrivit,

3. där anmälan till nämnden har kommit in mer än sex månader efter det

att näringsidkaren helt eller delvis avvisat konsumentens krav,

4. som är anhängiga i eller avgjorda av domstol,
5. som kan prövas eller har prövats av någon annan statlig myndighet,
6. som kan prövas eller har prövats av Försäkringsförbundets nämnd för

rättsskyddsfrågor eller av Personförsäkringsnämnden,

7. som omfattas av en rekommendation som getts i ett ärende om gruppta-

lan.

Utan hinder av första stycket 1�3 kan nämnden besluta att pröva en tvist,

om tvisten är av principiellt intresse eller om det finns andra särskilda skäl.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.
2. Anmälningar som kommit in till Allmänna reklamationsnämnden före

den 1 september 2007 handläggs enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations-
och jämställdhetsdepartementet)

SFS 2007:683

Utkom från trycket
den 31 juli 2007

2*

SFS 2007:683�685

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007