SFS 2007:684 Förordning om ändring i förordningen (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare

070684.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1085) om förbud
mot vissa farliga tändare;

utfärdad den 19 juli 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2006:1085) om förbud

mot vissa farliga tändare

dels

att 1, 2, 6 och 7 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas fyra nya paragrafer, 7 a�7 d §§,

samt närmast före 7 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Förordningen genomför Europeiska kommissionens beslut nr 502/

2006/EG av den 11 maj 2006 om en förpliktelse för medlemsstaterna att för-
bjuda att leksaksliknande eller icke barnsäkra tändare släpps ut på markna-
den

2

, ändrat genom Europeiska kommissionens beslut nr 231/2007/EG av

den 12 april 2007

3

.

2 §

Endast flergångständare och barnsäkra tändare av engångskaraktär får

släppas ut på marknaden eller tillhandahållas konsumenter.

Leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare får oav-

sett sin konstruktion inte släppas ut på marknaden eller tillhandahållas kon-
sumenter.

6 §

En tändare skall anses vara barnsäker om:

1. den överensstämmer med den svenska standarden SS-EN 13869:2002,

utgåva 1, när det gäller andra specifikationer än dem i punkterna 3.1, 3.4 och
5.2.3 i standarden,

2. den överensstämmer med relevanta bestämmelser i länder utanför Eu-

ropeiska unionen där barnsäkerhetskrav tillämpas som motsvarar dem i Eu-
ropeiska kommissionens beslut enligt 1 §.

7 §

Med leksaksliknande tändare eller leksaksliknande hållare till tändare

avses en tändare eller en hållare som på något sätt liknar andra produkter
som allmänt anses attrahera barn eller som är avsedda att användas av barn,
eller som i underhållningssyfte producerar ljud-, ljus- eller rörelseeffekter.
Detta inkluderar sådana tändare som anges i punkt 3.2 i den svenska standar-
den SS-EN 13869:2002, utgåva 1.

1

Prop. 2006/07:48, bet. 2006/07:CU23, rskr. 2006/07:133.

2

EUT L 198, 20.7.2006, s. 41 (Celex 32006D0502).

3

EUT L 99, 14.4.2007, s. 16 (Celex 32007D0231).

SFS 2007:684

Utkom från trycket
den 31 juli 2007

background image

2

SFS 2007:684

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Tändare anses inte som leksaksliknande endast för att de är försedda med

bild, text eller mönster.

Krav på dokumentation m.m.

7 a §

Tillverkare skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla:

1. en provningsrapport som visar att den tändarmodell som släpps ut på

marknaden är barnsäker samt ett varuprov av den provade modellen,

2. ett intyg som visar att alla tändare i samtliga partier som släpps ut på

marknaden överensstämmer med den provade modellen samt dokumenta-
tion om det förfarande som ligger till grund för detta intyg,

3. en ny provningsrapport, om modellen ändras och det kan antas att den

inte längre uppfyller kraven på barnsäkerhet enligt denna förordning.

Tillverkare skall fortlöpande kontrollera att tändarna uppfyller kravet på

barnsäkerhet och föra ett produktionsregister som visar att samtliga tillver-
kade tändare överensstämmer med den modell som provats.

Närmare föreskrifter om vad provningsrapporten skall innehålla får med-

delas av Konsumentverket.

7 b §

Provningsrapporten enligt 7 a § skall upprättas av ett provningsor-

gan:

1. som uppfyller kraven i den svenska standarden SS-EN ISO/IEC

17025:2005, utgåva 2, ändrad genom SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007,
utgåva 1, och som ackrediterats av Styrelsen för ackreditering och teknisk
kontroll (SWEDAC) eller av en annan medlem av den internationella ackre-
diteringsorganisationen ILAC (International Laboratory Accreditation Coo-
peration) för att utföra provningar av tändare eller som på annat sätt godkänts
av den behöriga myndigheten i en medlemsstat inom Europeiska unionen för
att utföra denna typ av arbete, eller

2. vars provningsrapporter accepteras i ett av de länder där det ställs barn-

säkerhetskrav som motsvarar dem i Europeiska kommissionens beslut enligt
1 §.

7 c §

Distributörer skall på anmodan av Konsumentverket tillhandahålla

sådan dokumentation som behövs för att spåra tändarnas ursprung.

7 d §

Om tillverkarna och distributörerna inte kan tillhandahålla de hand-

lingar som anges i 7 a och 7 c §§ inom den tidsfrist som i det enskilda fallet
fastställts av Konsumentverket skall tändarna dras tillbaka från marknaden.

Denna förordning träder i kraft den 11 mars 2008 i fråga om 2 § och i öv-

rigt den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)