SFS 2007:685 Förordning om ändring i förordningen (2002:623) om behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten

070685.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2002:623) om
behandling av personuppgifter i den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten;

utfärdad den 19 juli 2007.

Regeringen föreskriver att 18 § förordningen (2002:623) om behandling

av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha föl-
jande lydelse.

18 §

Personuppgifter om en arbetssökandes telefonnummer eller om en

kontaktpersons namn, telefonnummer eller funktion i företaget får inte an-
vändas som sökbegrepp.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Helena Larsson
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS 2007:685

Utkom från trycket
den 31 juli 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007