SFS 2007:686 Förordning om ändring i förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor

070686.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor;

utfärdad den 16 augusti 2007.

Regeringen föreskriver

1

i fråga om förordningen (2003:789) om skydd

mot olyckor

dels

att 3 kap. 11 och 12 §§ ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 kap. 11 a §, av föl-

jande lydelse.

3 kap.

11 §

2

Den som är medborgare i ett land som ingår i Europeiska ekono-

miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz och har behörighet motsva-
rande den som avses i 10 §, på grund av kvalifikationsbevis i form av exa-
mens-, utbildnings- eller annat kompetensbevis över behörighetsgivande ut-
bildning från ett annat av dessa länder än Sverige, ska efter ansökan hos Sta-
tens räddningsverk få motsvarande behörighet här i landet. Detta gäller
också om kvalifikationsbeviset utfärdats i ett annat land och erkänts i ett
land som ingår i EES eller i Schweiz, om innehavaren av beviset har tre års
yrkeserfarenhet inom det berörda yrket på det erkännande landets territo-
rium och det har intygats av detta land. Har Statens räddningsverk meddelat
föreskrifter om villkor enligt 12 § ska dessa vara uppfyllda.

Statens räddningsverk ska bekräfta mottagandet av en ansökan enligt för-

sta stycket inom en månad från och med mottagandet och meddela beslut i
ärendet senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sö-
kande har lagts fram. Statens räddningsverk ska se till att den sökande får
den kännedom om svenska författningar som är nödvändig för att utöva
yrket. Om det behövs, ska verket även anvisa den sökande möjlighet att in-
hämta de kunskaper i svenska språket som krävs för att utöva yrket.

11 a §

Bestämmelserna i 10 och 11 §§ gäller inte för en person som har

flyttat till Sverige för att temporärt och tillfälligt utföra brandskyddskontroll,
och som lagligen är etablerad i ett annat land som ingår i Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz för att där utöva samma yrke.
Om varken yrket eller utbildningen för yrket är reglerat i det landet gäller

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om

erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036).

2

Senaste lydelse 2006:62.

SFS 2007:686

Utkom från trycket
den 28 augusti 2007

background image

2

SFS 2007:686

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

dock som ytterligare förutsättning att den berörda personen ska ha utövat
yrket under minst två år i detta land under de tio år som föregått tillhandahål-
landet av tjänsten i Sverige.

12 §

Statens räddningsverk får meddela föreskrifter om de ytterligare vill-

kor som ska vara uppfyllda för att få behörighet enligt 11 § och andra före-
skrifter om erkännande av sådana utländska yrkeskvalifikationer som avses i
11 §.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007. Ansökningar om be-

hörighet för sådan befattning som avses i 3 kap. 9 § som inkommit före
ikraftträdandet, ska dock prövas enligt äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Daniel Ström
(Försvarsdepartementet)