SFS 2007:687 Förordning om ändring i förordningen (2005:890) med instruktion för Statens räddningsverk

070687.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2005:890) med
instruktion för Statens räddningsverk;

utfärdad den 16 augusti 2007.

Regeringen föreskriver

1

att det i förordningen (2005:890) med instruktion

för Statens räddningsverk ska införas en ny paragraf, 7 a §, av följande ly-
delse.

7 a §

Räddningsverket ska vara behörig myndighet enligt artikel 56.3 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september
2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer i fråga om det yrke som regle-
ras i 3 kap. 10–12 §§ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Daniel Ström
(Försvarsdepartementet)

1

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om

erkännande av yrkeskvalifikationer (EUT L 255, 30.9.2005, s. 22, Celex 32005L0036).

SFS 2007:687

Utkom från trycket
den 28 augusti 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007