SFS 2007:688 Förordning om ändring i förordningen (1989:773) med instruktion för Rikspolisstyrelsen

070688.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:773) med
instruktion för Rikspolisstyrelsen;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1989:773) med instruktion

för Rikspolisstyrelsen

1

skall införas en ny paragraf, 14 a §, samt närmast

före 14 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Rätt att ta ut avgift

14 a §

Rikspolisstyrelsen får ta ut avgift för inträde till det museum som

drivs av styrelsen och inom ramen för full kostnadstäckning besluta om av-
giftens storlek. Avgift får inte tas ut för besökare som är under 19 år.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2002:1051.

SFS 2007:688

Utkom från trycket
den 4 september 2007

2*

SFS 2007:688�695

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007