SFS 2007:689 Förordning om ändring i förordningen (1993:1091) om assistansersättning

070689.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1091) om
assistansersättning;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (1993:1091) om assistans-

ersättning skall ha följande lydelse.

5 §

1

Det belopp som enligt 10 § första stycket lagen (1993:389) om assis-

tansersättning skall utges per timme skall under år 2008 vara 237 kronor.

Försäkringskassan skall senast den 1 mars varje år lämna regeringen för-

slag till timbelopp för det kommande året. Försäkringskassan skall dessför-
innan höra Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

Beloppet som fastställs enligt 10 § andra stycket lagen om assistansersätt-

ning avrundas till närmaste krontal eller, om det slutar på 50 öre, till när-
maste högre krontal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre föreskrifter gäl-

ler fortfarande för assistansersättning som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:914.

SFS 2007:689

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007