SFS 2007:690 Förordning om ändring i förordningen (1996:353) med instruktion för Konkurrensverket

070690.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:353) med
instruktion för Konkurrensverket;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1996:353) med instruk-

tion för Konkurrensverket

dels

att 1�4, 5, 6, 11 och 12 §§ samt rubriken närmast före 11 § skall ha

följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 12 a §, samt när-

mast före 12 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 §

Konkurrensverket är förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och

den offentliga upphandlingen.

2 §

Konkurrensverket skall verka för en effektiv konkurrens i privat och

offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna samt en effektiv offentlig
upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer.

3 §

1

Konkurrensverket skall fullgöra de uppgifter som följer av

1. konkurrenslagen (1993:20),
2. 7 kap. 9 § lagen (1992:1528) om offentlig upphandling,
3. lagen (1994:615) om ingripande mot otillbörligt beteende avseende

offentlig upphandling,

4. lagen (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska gemenskapernas

konkurrens- och statsstödsregler,

5. lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m., och
6. 3 a och 3 b §§ konkurrensförordningen (1993:173).

4 §

2

Konkurrensverket skall utöver vad som följer av 3 §

1. lämna förslag till avregleringsåtgärder,
2. uppmärksamma hinder mot en effektiv konkurrens i offentlig verksam-

het samt lämna förslag till åtgärder för att undanröja dessa,

3. följa upp genomförda åtgärder som anges i 1 och 2,
4. avge yttranden enligt 23 § förordningen (2003:396) om elektronisk

kommunikation,

5. inom sina tillsynsområden och i lämplig omfattning utfärda allmänna

råd,

1

Senaste lydelse 2005:596.

2

Senaste lydelse 2004:227.

SFS 2007:690

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

2

SFS 2007:690

6. samla in och bearbeta uppgifter för statistikändamål, och
7. när verket från allmän domstol eller Marknadsdomstolen får en kopia

av en dom eller ett slutligt beslut som gäller tillämpningen av artikel 81 eller
artikel 82 i EG-fördraget utan dröjsmål översända domen eller beslutet till
Europeiska gemenskapernas kommission.

Konkurrensverket bör samråda med de myndigheter som berörs av ver-

kets förslag till åtgärder.

5 §

Konkurrensverket skall följa den internationella utvecklingen på kon-

kurrens- och upphandlingsområdena. Verket får vid behov samverka med
motsvarande myndigheter i andra länder.

På upphandlingsområdet skall Konkurrensverket bistå Regeringskansliet

inom ramen för det europeiska och nordiska samarbetet.

6 §

Konkurrensverket skall i lämplig omfattning informera företag och

andra berörda om

1. avgöranden i konkurrens- och upphandlingsärenden,
2. tillämpningen av konkurrenslagen (1993:20) och lagen (1992:1528) om

offentlig upphandling, och

3. Europeiska gemenskapernas konkurrens- och upphandlingsregler.
Konkurrensverket skall främja ett konkurrensinriktat synsätt och verka för

en enhetlig tillämpning av de nationella upphandlingsreglerna.

Konkurrensverket skall ge länsstyrelserna sådant underlag som de behö-

ver för sina uppgifter på konkurrensområdet.

Rådet för forskningsfrågor

11 §

Till Konkurrensverket är knutet ett råd för forskningsfrågor. Rådet

har till uppgift att stimulera forskningen på konkurrens- och upphandlings-
området samt att tillföra verket sådana resultat från utvecklingen främst
inom de ekonomiska och juridiska vetenskaperna som kan ha betydelse för
verksamheten.

Rådet skall delta i beredningen av ärenden om fördelning av medel från

anslaget för konkurrens- och upphandlingsforskning. Beslut i sådana frågor
fattas av Konkurrensverket efter förslag av rådet.

12 §

Rådet för forskningsfrågor består av generaldirektören, som är ordfö-

rande, och högst tio andra ledamöter.

Andra ledamöter än ordföranden utses av regeringen för en bestämd tid.

Rådet för upphandlingsfrågor

12 a §

Till Konkurrensverket är knutet ett råd för upphandlingsfrågor.

Rådets medlemmar utses av verket bland personer som har erfarenhet av of-
fentlig upphandling eller sakkunskap i upphandlingsfrågor.

Rådet skall utgöra ett forum för erfarenhetsutbyte i fråga om såväl all-

männa upphandlingsfrågor som frågor om behovet av åtgärder för att stödja
utvecklingen mot en effektiv offentlig upphandling.

background image

3

SFS 2007:690

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2007. Genom förord-

ningen upphävs förordningen (1993:98) med instruktion för Nämnden för
offentlig upphandling.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007