SFS 2007:691 Förordning om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

070691.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:396) om
elektronisk kommunikation;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:396) om elektro-

nisk kommunikation att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till
förordningen (2007:449) om ändring i nämnda förordning ska ha följande
lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007 och tillämpas första

gången vid fastställandet av varje enskild avgift som tas ut år 2008. För av-
gifter som tas ut avseende år 2007 gäller 37 § i sin äldre lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 12 september 2007.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2007:691

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007