SFS 2007:692 Förordning om ändring i förordningen (2000:1212) med instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

070692.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:1212) med
instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i
Sverige;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 10 a §§ förordningen (2000:1212) med

instruktion för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige skall ha följande
lydelse.

1 §

1

Enligt vad som anges i förordningen (2007:14) om förvaltning av

EG:s strukturfonder är Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
(Svenska ESF-rådet) förvaltande myndighet och attesterande myndighet för
det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och
sysselsättning.

Svenska ESF-rådet är också ansvarig myndighet och attesterande myndig-

het enligt vad som anges i rådets beslut nr 2007/435/EG av den 25 juni 2007
om inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedbor-
gare för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Soli-
daritet och hantering av migrationsströmmar”

2

.

2 §

3

Svenska ESF-rådet skall

1. pröva frågor om stöd inom ramen för det nationella strukturfondspro-

grammet för programperioden 2007–2013,

2. inom sitt verksamhetsområde fullgöra övriga uppgifter som framgår av

det nationella strukturfondsprogrammet och som följer av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 av den 5 juli 2006 om Euro-
peiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999

4

och rådets förordning (EG) nr 1083/2006 av den 11 juli 2006 om allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska
socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förord-
ning (EG) nr 1260/1999

5

,

3. verka för att genomförandet av det nationella strukturfondsprogrammet

samordnas med genomförandet av de regionala strukturfondsprogrammen
för regional konkurrenskraft och sysselsättning,

4. samråda med berörda myndigheter,

1

Senaste lydelse 2007:85.

2

EUT L 168, 28.6.2007, s. 18 (Celex 32007D0435).

3

Senaste lydelse 2007:85.

4

EUT L 210, 31.7.2006, s. 12 (Celex 32006R1081).

5

EUT L 210, 31.7.2006, s. 25 (Celex 32006R1083).

SFS 2007:692

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

2

SFS 2007:692

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

5. svara för sekretariatsuppgifter åt övervakningskommittén för det natio-

nella strukturfondsprogrammet, och

6. fullgöra de uppgifter som framgår av rådets beslut nr 2007/435/EG om

inrättande av Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare,
samt upprätta sådana partnerskap som anges i beslutet.

10 a §

6

Vid Svenska ESF-rådet finns en enhet med de uppgifter som den

attesterande myndigheten har enligt rådets förordning (EG) nr 1083/2006
om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden, samt enligt rådets
beslut nr 2007/435/EG om inrättande av Europeiska fonden för integration
av tredjelandsmedborgare.

Chefen för enheten beslutar i ärenden som hör till enhetens ansvarsom-

råde. Ärenden som inte behöver avgöras av chefen får avgöras av en annan
tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda be-
slut av chefen.

Enhetens personal skall medverka i Svenska ESF-rådets övriga verksam-

het i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till verksamhetens art.

Denna förordning träder i kraft den 9 oktober 2007.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

6

Senaste lydelse 2007:85.