SFS 2007:693 Förordning om ändring i förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättelsenämnd

070693.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:552) med
instruktion för Försvarets underrättelsenämnd;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1988:552) med instruk-

tion för Försvarets underrättelsenämnd

1

dels

att 10 a § skall upphöra att gälla,

dels

att 1�3 §§ skall ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

1 §

2

Försvarets underrättelsenämnd har till uppgift att kontrollera försvars-

underrättelseverksamheten hos de myndigheter som enligt förordningen
(2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet bedriver sådan verksamhet.

2 §

3

Nämnden skall särskilt

1. följa hur lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och

förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet tillämpas,

2. granska att försvarsunderrättelseverksamheten bedrivs i enlighet med

den inriktning som är bestämd,

3. granska de verksamheter där teknisk och personbaserad inhämtning av

underrättelser bedrivs med särskilda metoder,

4. granska de medel och metoder för inhämtning av underrättelser som

används,

5. granska behandlingen av uppgifter enligt lagen (2007:258) om behand-

ling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet
och militära säkerhetstjänst samt enligt lagen (2007:259) om behandling av
personuppgifter i Försvarets radioanstalts försvarsunderrättelse- och utveck-
lingsverksamhet, och

6. granska principer för rekrytering och utbildning av personal.

3 §

4

Nämnden skall lämna de myndigheter som avses i 1 § de synpunkter

och de förslag till åtgärder som föranleds av granskningsverksamheten. Om
det behövs, skall nämnden också lämna dessa synpunkter och förslag om åt-
gärder till regeringen.

1

Senaste lydelse av 10 a § 2000:132.

2

Senaste lydelse 2000:132.

3

Senaste lydelse 2000:132.

4

Senaste lydelse 2000:132.

SFS 2007:693

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

2

SFS 2007:693

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Nämnden skall senast den 1 mars varje år till regeringen lämna en rapport

över föregående års granskningsverksamhet.

3 a §

Nämnden skall bistå Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) vid

utformningen av regeringens inriktning av försvarsunderrättelseverksam-
heten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)