SFS 2007:694 Förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet

070694.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:131) om
försvarsunderrättelseverksamhet;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2000:131) om försvars-

underrättelseverksamhet

1

dels

att 4 a och 5 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 1, 2, 6 och 9 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter som ansluter till vad som

föreskrivs i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet.

2 §

2

Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av Försvarsmakten,

Försvarets radioanstalt, Försvarets materielverk och Totalförsvarets forsk-
ningsinstitut.

6 §

De myndigheter som anges i 2 § skall informera Försvarets under-

rättelsenämnd om de principer som tillämpas för samarbete i underrättelse-
frågor med andra länder och internationella organisationer samt lämna upp-
gift om med vilka länder och organisationer sådant samarbete sker. Myndig-
heterna skall sedan samarbetet etablerats informera nämnden om omfatt-
ningen av samarbetet och, när det bedöms vara motiverat, om resultatet,
erfarenheterna och den fortsatta inriktningen av samarbetet. Myndigheterna
skall även i andra viktiga frågor som rör försvarsunderrättelseverksamhet
lämna information till nämnden. Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
skall särskilt informera nämnden om innehållet i den instruktion och de före-
skrifter som gäller för den eller de enheter inom myndigheten som inhämtar
underrättelser med särskilda metoder.

Om informationen som avses i första stycket inte har kunnat lämnas, skall

frågan utan dröjsmål anmälas för nämnden. Myndigheterna skall lämna in-
formationen på det sätt nämnden bestämmer.

Myndigheterna skall senast den 1 mars varje år lämna den delen av årsre-

dovisningen och budgetunderlaget som rör försvarsunderrättelseverksam-
heten till nämnden.

1

Senaste lydelse av 4 a § 2001:1266.

2

Senaste lydelse 2000:912.

SFS 2007:694

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

2

SFS 2007:694

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

9 §

3

I förordningen (1988:552) med instruktion för Försvarets underrättel-

senämnd finns bestämmelser om nämndens insyn i försvarsunderrättelse-
verksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

3

Ändringen innebär att första stycket upphävs.