SFS 2007:695 Förordning om ändring i förordningen (2000:555) med instruktion för Försvarsmakten

070695.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:555) med
instruktion för Försvarsmakten;

utfärdad den 23 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2000:555) med instruktion

för Försvarsmakten skall ha följande lydelse.

4 §

1

Utöver vad som följer av 1�3 §§ skall Försvarsmakten särskilt

1. bedriva verksamhet enligt 1 § lagen (2000:130) om försvarsunderrättel-

severksamhet,

2. leda och bedriva militär säkerhetstjänst,
3. leda och samordna signalskyddstjänsten inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner inom totalförsvaret,

4. biträda Regeringskansliet i frågor som rör kryptoverksamhet och an-

nan signalskyddsverksamhet,

5. i fredstid ansvara för att samla in, bearbeta och lämna Kustbevakningen

sjölägesinformation sammanställd för civila behov,

6. stödja svensk försvarsindustri genom exportfrämjande verksamhet

inom ramen för gällande riktlinjer för svensk krigsmaterielexport,

7. lämna biträde vid svenska förhandlingsinsatser avseende nedrustning,

rustningskontroll samt förtroendeskapande och säkerhetsskapande åtgärder,

8. i sin perspektivplanering planera i nära samverkan med Regeringskans-

liet (Försvarsdepartementet) och redovisa den i budgetunderlaget,

9. bedriva försvarsupplysning i syfte att stärka försvarsviljan och förtro-

endet för det militära försvaret,

10. medverka i statsceremonier,
11. vid behov sammankalla cheferna för andra myndigheter m.fl. med

uppgifter inom totalförsvaret för informationsutbyte, samt

12. stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i deras arbete att främja

totalförsvaret.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Helena Lindberg
(Försvarsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2006:960.

SFS 2007:695

Utkom från trycket
den 4 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007