SFS 2007:696 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

070696.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att 3 § sekretessförordningen (1980:657)

1

skall ha

följande lydelse.

3 §

2

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i föl-

jande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1

Förordningen omtryckt 1998:1333.

2

Senaste lydelse 2006:1131.

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Utredningen om ett
nytt tandvårdsstöd för
vuxna (S 2005:08)

undersökning rörande
tandvårdskonsumtion

LSS-kommittén
(S 2004:06)

undersökningar rörande
fördelning och spridning
av kostnaderna för och
tillgången till insatser en-
ligt lagen (1993:387) om
stöd och service till vissa
funktionshindrade och
enligt lagen (1993:389)
om assistansersättning

Utredningen om doku-
mentation och stöd till
enskilda som utsatts för
övergrepp och vanvård
inom den sociala bar-
navården (S 2006:05)

undersökningar rörande
övergrepp och vanvård
av enskilda vid institutio-
ner och familjehem inom
den sociala barnavården

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

SFS 2007:696

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

2

SFS 2007:696

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

13. Regeringskansliet

undersökningar i Justi-
tiedepartementet dels om
utvisning på grund av
brott (Ju 2001:J), dels om
påföljdsval och straff-
mätning vid vållande till
annans död, grovt brott,
och vållande till kropps-
skada eller sjukdom,
grovt brott

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

undersökningar om ef-
fekter av förändringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsområdet,
om inkomst- och förmö-
genhetsfördelning samt
om fördelningseffekter
av de offentliga välfärds-
systemen

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga eller
ekonomiska förhållan-
den

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgärder
inom områdena jakt och
fiske, djur, jord- och
skogsbruk, livsmedel,
landsbygd, miljö och na-
turresurser, energi, kom-
munikationer, närings-
verksamhet, arbetsmark-
nad samt undervisning
och utbildning

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga eller
ekonomiska förhållan-
den

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

20. Forum för levande
historia

enkätundersökning bland
lärare dels om Förintel-
sen, dels om hedersrela-
terat våld eller förtryck

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Myndigheter

Undersökning

Särskilda begränsningar
i sekretessen