SFS 2007:697 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

070697.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1

skall ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

På regeringens vägnar

MIKAEL ODENBERG

Roger Petersson
(Justitiedepartementet)

1

Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2007:697

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

2

SFS 2007:697

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2

Senaste lydelse 2007:478.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning Särskild föreskrift

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Arbetsgivar-
verket

Arbetsgivarverkets
författningssamling

AGVFS

Utnyttjas också av
Statens pensionsverk

Arbetsmark-
nadsstyrelsen

Arbetsmarknads-
styrelsens författ-
ningssamling

AMSFS

Arbetsmiljö-
verket

Arbetsmiljöverkets
författningssamling

AFS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Verket för
förvaltnings-
utveckling

Verket för förvalt-
ningsutvecklings
författningssamling

VERVAFS

Verket för
näringslivs-
utveckling

Verket för närings-
livsutvecklings för-
fattningssamling

NUTFS

Utnyttjas också av
Glesbygdsverket,
Verket för innovations-
system och Rådet för
Europeiska social-
fonden i Sverige

Vetenskaps-
rådet

Vetenskapsrådets
författningssamling

VRFS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –