SFS 2007:698 Förordning om upphävande av förordningen (2002:590) om standardformulär för annonsering vid offentlig upphandling

070698.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av förordningen (2002:590) om
standardformulär för annonsering vid offentlig
upphandling;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen föreskriver att förordningen (2002:590) om standardformulär

för annonsering vid offentlig upphandling skall upphöra att gälla den 15 ok-
tober 2007.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Lilian Wiklund
(Finansdepartementet)

SFS 2007:698

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007