SFS 2007:699 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2008

070699.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2008;

utfärdad den 30 augusti 2007.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet

enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring till 41 000 kronor
respektive 41 800 kronor för år 2008

1

.

På regeringens vägnar

CRISTINA HUSMARK PEHRSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1

Prisbasbeloppet är höjt med 700 kronor och det förhöjda prisbasbeloppet med

700 kronor i förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet
för år 2007 (2006:1086).

SFS 2007:699

Utkom från trycket
den 11 september 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007