SFS 2007:606 Lag om utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m.

SFS 2007:606

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om utredningar avseende barn som har avlidit i
anledning av brott m.m.;

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

En utredning enligt denna lag skall genomföras när

1. ett brott har begåtts mot ett barn och barnet har avlidit i anledning av

brottet eller det annars finns särskilda skäl att utreda ett barns dödsfall, och

2. det finns särskild anledning att anta att dödsfallet har samband med nå-

got förhållande som har inneburit att barnet varit i behov av skydd.

En utredning enligt första stycket får även genomföras när ett barn har av-

lidit utomlands, om barnet var svensk medborgare eller hade hemvist i
Sverige.

Med barn avses i denna lag personer under 18 år.

2 §

Syftet med utredningsverksamheten enligt denna lag skall vara att ge

underlag för förslag till åtgärder som förebygger att barn far illa.

3 §

Utredningsverksamheten skall bedrivas av den myndighet som reger-

ingen bestämmer (utredningsmyndigheten).

Underrättelseskyldighet

4 §

Om en polismyndighet eller en åklagare beslutar att inte inleda eller att

lägga ned en förundersökning som avser misstanke om brott som avses i 1 §
första stycket 1 eller en utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med sär-
skilda bestämmelser om unga lagöverträdare som avser sådan misstanke,
skall utredningsmyndigheten underrättas om beslutet.

Vad som föreskrivs i första stycket skall också vid sådan misstanke gälla

andra beslut som innebär att en åklagare avslutar en förundersökning eller en
utredning enligt 31 § lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträ-
dare utan att åtal eller bevistalan enligt 38 § nämnda lag väcks.

Om åklagare har väckt åtal eller bevistalan för brott som avses i 1 § första

stycket 1 skall åklagaren, efter att domstolens dom eller slutliga beslut i må-

1 Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213.

SFS 2007:606

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

2* SFS 2007:606–628

background image

2

SFS 2007:606

let har vunnit laga kraft, underrätta utredningsmyndigheten om domen eller
beslutet.

Uppgiftsskyldighet

5 §

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att på utred-

ningsmyndighetens begäran lämna de uppgifter som behövs för en utredning
enligt denna lag:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn,
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2,
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet

som berör barn eller annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården
eller på socialtjänstens område, och

5. de myndigheter som utövar tillsyn över de verksamheter som avses i 1–

4, dock inte Riksdagens ombudsmän, Riksrevisionen och Justitiekanslern.

Skyldigheten enligt första stycket gäller inte för sådan familjerådgivning

som avses i 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

Utredningens genomförande

6 §

Utredningsmyndigheten får inte inleda en utredning förrän en under-

rättelse enligt 4 § har kommit in till myndigheten.

Om ett dödsfall inträffat utomlands får en utredning dock inledas när det

står klart att dödsfallet inte kommer att utredas av svensk brottsutredande
myndighet.

7 §

En utredning skall klarlägga samtliga förhållanden som har inneburit

att det avlidna barnet har varit i behov av skydd och vilka åtgärder som har
vidtagits eller kunnat vidtas för att skydda barnet.

8 §

En utredning får inte genomföras på ett sådant sätt att den medför men

för en brottsutredning, rättegång eller ett ärende om tillsyn.

Behandling av personuppgifter

9 §

Bestämmelser om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt

denna lag finns i lagen (2001:454) om behandling av personuppgifter inom
socialtjänsten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Vid dödsfall som inträffat före lagens ikraftträdande får utredningar in-

ledas utan sådan underrättelse som avses i 4 §. Sådana utredningar får endast
avse fall där det genom en lagakraftvunnen dom konstaterats att ett brott har
begåtts mot ett barn som har avlidit i anledning av brottet.

background image

3

SFS 2007:606

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

MARIA LARSSON
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007