SFS 2007:608 Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100)

SFS 2007:608

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sekretesslagen (1980:100);

utfärdad den 20 juni 2007.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7

kap. 4

§ sekretesslagen

(1980:100)

2 skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §

3

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds person-

liga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den
enskilde eller någon honom eller henne närstående lider men. Sekretessen
gäller dock inte beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke
eller beslut om sluten ungdomsvård. Utan hinder av sekretessen får uppgift
lämnas till enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse
för att denne skall få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar
är.

Inom kommunal familjerådgivning gäller sekretess för uppgift som en-

skild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgiv-
ningen.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst

och den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan
samtycke samt verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av social-
nämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas också
verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av social-
nämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, verksamhet
hos kommunal invandrarbyrå samt verksamhet enligt lagen (2007:606) om
utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. Med
socialtjänst jämställs ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlän-
ningar, ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra ut-
länningar, ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade, ärenden
om allmän omvårdnad hos nämnd med uppgift att bedriva patientnämnds-
verksamhet samt verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt

enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 c § lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om enskilds per-

1 Prop. 2006/07:108, bet. 2006/07:SoU14, rskr. 2006/07:213.

2 Lagen omtryckt 1992:1474.

3 Senaste lydelse 2005:127.

SFS 2007:608

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:608

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

sonliga förhållanden. Utan hinder av sekretessen får uppgift i verksamhet
som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen lämnas till socialnämnd och uppgift
i verksamhet som avses i 23 c § lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade lämnas till nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften
behövs för handläggning av ärende eller genomförande av beslut om stödin-
satser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften läm-
nas.

I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Sekretess enligt första stycket gäller inte
1. beslut i ärenden om ansvar eller behörighet för personal inom kommu-

nal hälso- och sjukvård, eller

2. beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt.
Beträffande anmälan i ärende om ansvar eller behörighet för personal

inom kommunal hälso- och sjukvård gäller sekretess om det kan antas att
den som uppgiften rör eller någon honom eller henne närstående lider bety-
dande men om uppgiften röjs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)