SFS 2007:609 Förordning om fortsatt försöksverksamhet med ändrad fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet

SFS 2007:609

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om fortsatt försöksverksamhet med ändrad
fördelning av statsbidrag till regional
kulturverksamhet;

utfärdad den 20 juni 2007.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag till regional
kulturverksamhet i anslutning till lagen (1996:1414) om försöksverksamhet
med ändrad regional ansvarsfördelning. I lagen föreskrivs bland annat att
statsbidrag till regionala kulturinstitutioner i Skåne län skall fördelas av
Skåne läns landsting.

Förordningen omfattar inte stöd i form av utvecklingsbidrag. Föreskrifter

om sådana bidrag finns i stället i förordningen (1996:1598) om statsbidrag
till regional kulturverksamhet.

Vilka som kan få statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får fördelas mellan de regionala
och lokala kulturinstitutioner i Skåne län som regeringen har förklarat berät-
tigade till sådant stöd. Bidrag får därvid lämnas till

1. teater-, dans- och musikinstitutioner, inklusive länsmusikverksamhet,
2. regionala museer, och
3. länsbibliotek.
Bidrag får dock endast lämnas till regionala och lokala institutioner vars

verksamhet också finansieras av Skåne läns landsting, en kommun eller nå-
gon annan huvudman.

3 § Statsbidrag till vissa andra regionala kulturverksamheter fördelas på
det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regio-
nal kulturverksamhet.

�ndamålet med statsbidraget

4 § Den del av statsbidraget som lämnas till teater-, dans- och musikinsti-
tutioner skall syfta till att möjliggöra en mångsidig verksamhet av hög kvali-
tet.

SFS 2007:609

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

2

SFS 2007:609

5 § Den del av statsbidraget som lämnas till regionala museer skall syfta
till att stödja museerna i deras uppgift att samla in, bearbeta och förmedla
kunskaper om regionens kulturarv, dess konstutveckling samt om samhället
och miljön i övrigt.

Statsbidrag för de regionala museernas uppgifter inom kulturmiljöarbetet

lämnas och fördelas på det sätt som föreskrivs i förordningen (1996:1598)
om statsbidrag till regional kulturverksamhet.

6 § Den del av statsbidraget som lämnas till länsbibliotek skall syfta till att
ge varje medborgare god tillgång till böcker och information genom att läns-
biblioteken bistår folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning,
rådgivning, information, fortbildning och specialtjänster.

Ansökan och fördelning av bidrag

7 § Ansökan om bidrag skall göras hos Skåne läns landsting vid den tid-
punkt och på det sätt som landstinget bestämmer.

8 § Landstinget skall i besluten om fördelning av bidragen ange villkoren
för stödet.

Bidragets storlek

9 § Bidraget skall bestämmas utifrån kostnaderna för verksamheten, ex-
klusive lokalkostnader. Vid bestämmande av bidrag till länsmusik-
verksamhet får dock lokalkostnader räknas in.

Rapportering

10 § Landstinget skall årligen lämna rapporter till Statens kulturråd om för-
söksverksamheten och om hur de statliga medlen har använts, allt i enlighet
med vad rådet bestämmer.

�&terkrav

11 § Om en kulturinstitution upphör med verksamhet som den har fått bi-
drag för skall landstinget, om bidraget inte har helt förbrukats, kräva tillbaka
den del av bidraget som återstår.

�verklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

background image

3

SFS 2007:609

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 och skall tillämpas från

och med den 1 januari 2007. Förordningen gäller till och med den 31 decem-
ber 2010.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Knut Weibull
(Kulturdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007