SFS 2007:611 Förordning om upphävande av kungörelsen (1936:13) med föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror

SFS 2007:611

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om upphävande av kungörelsen (1936:13) med
föreskrifter i anledning av en mellan Sverige och
Danmark den 28 oktober 1935 avslutad
överenskommelse ang. gemensam bevakning för
bekämpande av olovlig införsel av alkoholvaror;

utfärdad den 14 juni 2007.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1936:13) med föreskrifter i an-

ledning av en mellan Sverige och Danmark den 28 oktober 1935 avslutad
överenskommelse ang. gemensam bevakning för bekämpande av olovlig in-
försel av alkoholvaror skall upphöra att gälla vid utgången av juni 2007.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

SFS 2007:611

Utkom från trycket
den 29 juni 2007

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007